Föreläsningsanteckningar i civilrätt 2, skadeståndsrätt

Notera att seminarieanteckningarna enbart skall ses som ett enkelt hjälpmedel vid instudering av Hellners bok samt seminariematerialet. Felaktigheter kan förekomma och det ankommer på studenten att kontrollera uppgifterna.  

Den skadeståndsrättsliga metoden
Seminarium 1 - De skadeståndsrättsliga grunderna och culparegeln
Seminarium 2 - Kausalitet och adekvans
Seminarium 3 - Flera skadeståndsskyldiga och jämkning
Seminarium 4 - Principalansvar
Seminarium 5 - Det allmännas skadeståndsansvar
Seminarium 6 - Rent strikt ansvar, tredjemansskador och rena förmögenhetsskador
 
Powerpointpresentationer (kräver powerpoint)
Seminarium 1
Seminarium 2
Seminarium 3
Seminarium 4
Seminarium 5
Seminarium 6