Den skadeståndsrättsliga metoden

 

Notera att frågorna under rubrikerna enbart är exemplifierande och inte uttömmande.

1: Har skada inträffat?

Har skadan drabbat annan än den påstådda skadevållaren? Faktisk skada eller ”obehörig vinst”?

 

Vilken typ av skada? Notera spärregeln för rena förmögenhetsskador i SkL 2:4.

2: Objektiva förutsättningar för skada?

Plikt att ej skada annan? Passivitet och underlåtenhet?

Objektiva ansvarsfrihetsgrunder?

 

3: Subjektiva förutsättningar för skada?

 

Vilken typ av ansvar? Culpa- eller strikt ansvar? Principalansvar?

 

OBS: Avtal!

 

4 a: Kausalitet?

Betingelseläran.

 

4 b: Adekvans?

Normskyddsläran.

 

5: Jämkning?

Medvållande? Annan jämkningsgrund? Compensatio Lucri Cum Damno?