Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till seminarium

Är den sociala dialogen satt under förmynderskap?

Tid:                      Tisdagen den 19 november kl 15.00 – 17.00

Plats:                   Rum U28, Hus U i Geovetenskapens hus,
                            Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg
                            från T-banestation Universitetet.

Inledare:             Professor Niklas Bruun, Stockholms universitet, Hanken, Helsingfors

 
Kommentatorer:  Veera Littmarck, förbundsjurist, ST
                            Sophie Thörne, arbetsrättsjurist, Almega

Enligt artikel 152 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt ska EU främja den sociala dialogen på unionsnivå med respekt för parternas självständighet. 2015 slöt arbetsmarknadens parter ett avtal om information och samråd för statsanställda, och bad Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv som skulle göra avtalet bindande i medlemsländerna enligt artikel 155 i fördraget. Sedan kommissionen vägrat väckte arbetstagarsidan talan i Tribunalen och yrkade att kommissionens beslut skulle ogiltigförklaras. I domen i målet EPSU mot kommissionen (T-310/18) som kom i oktober utgår Tribunalen från att eventuella avtal på unionsnivå fritt kan förkastas eller omprövas av kommissionen innan de eventuellt förs vidare till Rådet för beslut. Vad innebär det för partsautonomin? Och kommer domen att stå sig om den överklagas till EU-domstolen?

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!