Institutet för social civilrätt
Om Institutet
Arbetsrättsbiblioteket

 

Aktuellt
Seminarier
ReMarkLab
Övrig forskning

 

Läs Arbeidsliv i Norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet

www.jurinst.su.se

  English


     

Aktuella seminarier

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv inbjuder till seminarium

Vilken betydelse har EU-stadgan för arbetsrätten i medlemsstaterna?

Tid:               Onsdag den 6 december kl 15.00 – 17.00

Plats:            Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
                     Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.  

Inledare:      Jur dr Lars Karlander, Uppsala universitet
                     Professor Niklas Bruun, Stockholms universitet och Hanken
                             

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, som numer är en del av EU-fördragen, innehåller flera bestämmelser som gäller arbetsrätten (avdelning IV Solidaritet). Bestämmelserna riktar sig dock primärt till EU:s institutioner, organ och byråer. Till medlemsstaterna riktar sig stadgan ”endast när de tillämpar unionsrätten”. I EU-domstolens arbetsrättsliga praxis har stadgan hittills haft en relativt undanskymd roll. I två färska avgöranden från domstolens stora avdelning, C-569/16 Bauer & C-570/16 Willmeroth och C-684/16 Max Planck öppnar dock EU-domstolen upp för att tillmäta artikel 31 om ”Rättvisa arbetsförhållanden” stor betydelse genom att förbjuda nationella domstolar att tillämpa lagstiftning som strider mot stadgandet om rätten till betald semester.

Vid seminariet talar Lars Karlander och Niklas Bruun om hur stadgan har tillämpats på andra rättsområden och vad de nya avgörandena generellt innebär för stadgans betydelse för arbetsrätten.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!