Institute for Social Private Law
About the Institute
Labour Law Department

 

Topical
Seminars
Research in the Department of Labour Law

 

www.jurinst.su.se

  Svenska

 

 

 

Current seminars

The seminar series Labour Law in an EU Perspective. The majority of the seminars are held in Swedish.

Arbetsrättens nya grundidéer

Time:                 Tuesday 13 february at 15.00 - 17.00

Venue:               Room Bergsmannen, Aula Magna, Stockholm University, 

                          The premises is situated 4–5 minutes walk from metro station
                          Universitetet. Map

Speaker:            Caroline Johansson, juris doktor vid Uppsala universitet

Commentators: Departementssekreterare Susanna Ståhl,
                          Arbetsmarknadsdepartementet
                          Magnus Lundberg, jurist, TCO
                          Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv

Strax före jul lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv ”om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen”, som ska ersätta det nuvarande direktivet om arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagaren om anställningsvillkoren (91/533). Det nya direktivet ska inte bara föreskriva en utvidgad informationsskyldighet för arbetsgivarna, utan också lägga fast några minimivillkor som ska gälla för alla arbetstagare i EU. Vem som är arbetstagare ska definieras i direktivet medan medlemsstaterna själva avgör vem som ska ses som arbetsgivare – vilket kan vara någon som inte är part i anställningsförhållandet.

Vid seminariet kommer Caroline Johansson att presentera direktivförslaget. Susanna Ståhl talar om regeringens ståndpunkter inför de kommande förhandlingarna om förslaget och Niklas Beckman och Magnus Lundberg kommenterar det ur partsperspektiv.

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union, COM(2017) 797: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0797&qid=1515072291048&from=SV

The seminars are open to all. Participation is free of charge. No registration required.

Welcome!