Institute for Social Private Law
About the Institute
Labour Law Department

 

Topical
Seminars
Research in the Department of Labour Law

 

www.jurinst.su.se

  Svenska

 

 

 

Current seminars

The seminar series Labour Law in an EU Perspective. The majority of the seminars are held in Swedish.

Vilken betydelse har EU-stadgan för arbetsrätten i medlemsstaterna?

Time:            Wednesday 6 december at 15.00 - 17.00

Venue:          Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
                     Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.

Speaker:       Jur dr Lars Karlander, Uppsala universitet
                     Professor Niklas Bruun, Stockholms universitet och Hanken     

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, som numer är en del av EU-fördragen, innehåller flera bestämmelser som gäller arbetsrätten (avdelning IV Solidaritet). Bestämmelserna riktar sig dock primärt till EU:s institutioner, organ och byråer. Till medlemsstaterna riktar sig stadgan ”endast när de tillämpar unionsrätten”. I EU-domstolens arbetsrättsliga praxis har stadgan hittills haft en relativt undanskymd roll. I två färska avgöranden från domstolens stora avdelning, C-569/16 Bauer & C-570/16 Willmeroth och C-684/16 Max Planck öppnar dock EU-domstolen upp för att tillmäta artikel 31 om ”Rättvisa arbetsförhållanden” stor betydelse genom att förbjuda nationella domstolar att tillämpa lagstiftning som strider mot stadgandet om rätten till betald semester.

Vid seminariet talar Lars Karlander och Niklas Bruun om hur stadgan har tillämpats på andra rättsområden och vad de nya avgörandena generellt innebär för stadgans betydelse för arbetsrätten.


The seminars are open to all. Participation is free of charge. No registration required.

Welcome!