Institute for Social Private Law
About the Institute
Labour Law Department

 

Topical
Seminars
Research in the Department of Labour Law

 

www.jurinst.su.se

  Svenska

 

 

 

Current seminars

The seminar series Labour Law in an EU Perspective. The majority of the seminars are held in Swedish.

EU-regler om skydd för visselblåsare – vad innebär kommissionens förslag?

Time:                 Monday 14 may at 15.00 - 17.00

Venue:               Room Bergsmannen, Aula Magna, Stockholm University, 

                          The premises is situated 4–5 minutes walk from metro station
                          Universitetet. Map

Speaker:            Departementssekreteraren Per Larsson,
                          Arbetsmarknadsdepartementet
                          Docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet

Commentators: Chefsjuristen Lise Donovan, TCO
                          Göran Söderlöf, Senior arbetsrättsjurist SKL

Den 23 april lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om brott mot EU-rätten. Både privata och offentliga arbetsgivare ska bli skyldiga att ha interna procedurer för att anställda och andra som har med verksamheten att göra ska kunna rapportera om oegentligheter, och medlemsstaterna ska inrätta oberoende myndighetsorgan dit de kan vända sig om det inte hjälper att slå larm internt. För att omfattas av direktivets skydd måste visselblåsaren enligt huvudregeln ta upp problemet internt innan han eller hon går vidare till myndigheterna. Om inte heller det fungerar ska visselblåsaren kunna göra informationen tillgänglig för allmänheten, t.ex. via massmedier. Alla former av repressalier mot den som har rapporterat på det sätt som direktivet förutsätter ska vara förbjudna.
Inledare och kommentatorer vid seminariet kommer att presentera och analysera direktivförslaget. 

The seminars are open to all. Participation is free of charge. No registration required.

Welcome!