Seminarier 2011-2014

 2014-10-20

Tack för ditt deltagande i konferensen Towards an ecosystem-based legal framework for the Baltic Sea den 7 oktober! Vi är väldigt glada över det stora intresset för dessa frågor.

En sammanfattande artikel, inklusive det filmade materialet från konferensen kan ses här. Sprid gärna materialet bland kollegor och andra som kan vara intresserade av ämnet. En komplett lista med filmerna finns här.

Även mer information om den jämförande studien av nationell lagstiftning om övergödning i länderna kring Östersjön finns tillgänglig här.

2014-06-18

Se presentationerna från seminariet om vattenverksamheter nedan:

Presentation av vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande
Henrik Löv, vice ordförande i MMÖD och särskild utredare i Vattenverksamhetsutredningen

Europarättsliga utgångspunkter för miljökrav på vattenverksamheter
Jan Darpö, professor i miljörätt, Uppsala universitet

Erfarenheter av möjligheterna att ställa miljökrav och krav på beslutsunderlag för vattenverksamheter – ett myndighetsperspektiv
Karolina Ardesjö Lundén, Advokatfiskal Kammarkollegiet


 2014-05-28

Towards an ecosystem-based legal framework for the Baltic Sea

 7 October, 09:00-17:00 at Juristernas hus, Stockholm University (Frescativägen 16)

Stockholm Environmental Law and Policy Centre (SELPC) and Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM) is hosting a transdisciplinary conference with special participation by the Swedish Agency for Marine and Water Management (HaV). 

The conference will cover state-of-the-art research and management regarding a legal framework for ecosystembased management of the Baltic Sea.

Topics and issues covered:
• International, EU and national law is critical for the status of the Baltic Sea environment.
• Can ecological wisdom be transformed into legal frameworks? If so, how?
• Do the Baltic Sea Convention (with HELCOM) and the EU Maritime Strategies Directive provide adequate bases for effective ecosystem-based management?
• Do the Baltic Sea states implement ecosystem-based management approaches to that end?
• Can new legal approaches, including emission trading schemes, be applied to improve the environmental status of the Baltic Sea?

For program and more information: su.se/beam

Please register to the conference no later than 23 September to: erica.grahn@juridicum.su.se, 08-16 21 47. Please indicate if you have any food allergies etc. 2014-05-06

Miljörättsliga principer för vattenverksamheter?

 Seminarium den 9 juni kl. 14:00-17:00 i Juristernas hus, Stockholms universitet (Frescativägen 16, Stockholm)

Vattenverksamhetsutredningen avger sitt slutbetänkande i slutet av maj.
Utredaren Henrik Löv presenterar det färska slutbetänkandet. Aktuella frågor:


• Varför har inte miljöbalkens och EU:s krav tillämpats på vattenverksamheter?
• Vilka lagändringar fordras för att miljörättsliga principer skall få genomslag vid prövning av vattenverksamheter?
• Hur kompletteras tidigare förslag om nyprövning och prövningen avseende hela verksamheten vid utbyggnad i slutbetänkandet?
• Skall utövaren få ersättning när krav enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ställs i omprövningsmål? Jfr SOU 2013:59.
• Vad innebär ”urminnes hävd” och är det verkligen relevant?

Talare från vattenverksamhetsutredningen, myndigheter och universitet, bl.a.:

• Henrik Löv, utredare, vice ordförande MMÖD
• Karolina Ardesjö Lundén, advokatfiskal, Kammarkollegiet
• Nils Ryrberg, advokat, Advokatfirman Åberg & Co
• Jan Daprö, professor Uppsala universitet
• Jonas Ebbesson, professor, Stockholms universitet

Seminariet är avgiftsfritt och hålls på svenska.

Anmäl dig senast 2 juni till Erica Grahn per e-post: erica.grahn@juridicum.su.se eller per tel. 08-162147. Anmäl gärna ev. allergier (med tanke på fikapausen).

Mer information om seminariet
hittar du HÄR.

Hjärtligt välkommen!


2014-01-20

Klimatjuridikens betydelse för Parismötet 2015 (COP21)

 Seminarium den 29 januari kl. 13:00-17:00 i Juristernas hus, Stockholms universitet (Frescativägen 16, Stockholm)

Under seminariet kommer följande frågor att behandlas:
• Rättsliga och politiska analyser av Warszawamötet
• Konturer för ett nytt klimatavtal
• Framtida rättsliga och politiska strategier
• De flexibla mekanismernas framtid
• Debatten om ”loss and damage”
 
Talare under seminariet är:
• Anna Lindstedt, Sveriges chefsförhandlare på Warszawamötet (COP19)
• Ida Kärnström, jurist på miljödepartementet
• Bo Kjellén, forskare SEI, tidigare klimatförhandlare
• Joanna Cornelius, jurist, Naturskyddsföreningen
• Harro van Asselt, jurist, ”research fellow” vid SEI


Seminariet är avgiftsfritt och hålls på svenska (förutom Harro van Asselts presentation)

Anmäl dig senast 24 januari till Erica Grahn per e-post: erica.grahn@juridicum.su.se eller per tel. 08-162147.

Mer information om seminariet
hittar du HÄR.

Hjärtligt välkommen!


2013-12-13

Se presentationerna från Miljörättscentrets 10-årsjubileumsseminarium nedan:


Presentation av Stockholms miljörättscentrum
Jonas Ebbesson, föreståndare för Stockholms miljörättscentrum

Co
rporate Responsibility and State Borders
Jonas Ebbesson, dekan och professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Corporate Responsibility: A Practicing Lawyer’s Perspective
Richard Meeran, Advokat och delägare, Leigh Day & Co, London

Corporate Responsibility: An Academic’s Perspective
Dr. Elisa Morgera, Juridiska fakulteten, University of Edinburgh


 
2013-10-15

Företags ansvar för miljöskada i gränsöverskridande sammanhang

 Jubileumsseminarium den 21 november kl. 15-17.30 på Folkuniversitetet (aulan), Kungstensgatan 45, Stockholm

Stockholms miljörättscentrum fyller 10 år i år. Detta vill vi fira med ett seminarium som uppmärksammar rättsfrågor kring företags och koncerners ansvar för miljöskador och miljörisker i gränsöverskridande sammanhang – till följd av olyckor eller ordinarie verksamhet. Särskilt uppmärksammas möjligheten att hålla företag ansvariga i deras hemländer för skada eller risk som orsakats utomlands, antingen av företagen själva eller av deras dotterbolag, leverantörer eller underleverantörer.
 
Talare under seminariet är bl.a. Richard Meeran, Advokat och delägare, Leigh Day & Co, London, och Dr. Elisa Morgera, Juridiska fakulteten, University of Edinburgh.

Seminariet är avgiftsfritt och hålls på engelska.

Anmäl dig senast 12 november till Erica Grahn per mejl: erica.grahn@juridicum.su.se eller per tel. 08-162147.

Mer information om seminariet hittar du HÄR.


Hjärtligt välkommen!

 


2013-09-09

Se presentationerna från seminariet om båtuppläggningsplatser 3 september nedan:


Naturvetenskaplig bakgrund
Britta Eklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), SU

Naturvårdsverkets perspektiv

Erika Skogsjö och Anna Isberg, Naturvårdsverket

Havs- och vattenmyndighetens perspektiv

Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten

Ett kommunalt perspektiv
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun


2013-09-
02

Föroreningar från båtuppläggningsplatser - vem ansvarar?

Observera att ovanstående seminarium den 3 september flyttats till DeGeersalen (i Geovetenskapens hus) p.g.a. det stora publikintresset. Vänligen se uppdaterat program HÄR.

 

2013-07-03

Föroreningar från båtuppläggningsplatser - vem ansvarar?

 Seminarium den 3 september kl. 13.30 i Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Syftet med seminariet är att diskutera hur ansvar och olika kostnader till följd av markförorening genom båtbottenfärger fördelas mellan aktörer som båtägare, båtklubbar, varvsägare och markägare, samt om regelverket för detta behöver förändras för att minimera fortsatt spridning av giftiga substanser från båtverksamhet. Hur ska samhället agera framöver vid exempelvis nyetablering av båtuppläggningsplatser?
 
Talare under seminariet är bl.a. Britta Eklund, docent och forskare,  Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och f.d. justitieråd samt företrädare för Naturvårdsverket och Hav- och vattenmyndigheten.

Seminariet är avgiftsfritt.

Anmäl dig senast 26 augusti till Erica Grahn per mejl: erica.grahn@juridicum.su.se eller per tel. 08-162147.

Mer information om seminariet hittar du HÄR.


Hjärtligt välkommen!

 2013-04-29

Nedan finns presentationerna från seminariet om förnybara energikällor den 24 april:


Introduktion och problembeskrivning
Per Molander, Mannheimer Swartling advokatbyrå

Gällande regelverk och lagstiftarens hantering av målkonflikter
Per Hallström, Miljödepartementet

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena?

Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningen

Ett EU-rättsligt perspektiv på förnybara energikällor inom ekologiskt känsliga områden
Melina Tervahauta
, doktorand i miljörätt, Uppsala universitet


2013-03-26

Förnybara energikällor inom ekologiskt känsliga områden – den rättsliga hanteringen av målkonflikter

 Seminarium den 24 april kl. 14 (kaffe från kl. 13.30) på Juristernas hus, Stockholms universitet   

Under seminariet kommer följande aktuella frågor att behandlas:

• Är regelverket anpassat för att främja utbyggnad av förnybara  energikällor inom ekologiskt känsliga områden? Behövs ändringar?
• Hur starkt är egentligen ett områdesskydd?
• Vad innebär biologisk mångfald? Vad krävs för att den ska upprätthållas och är alla delar lika viktiga? Vem gör intresseavvägningen och hur görs den?
• Främjar det rättsliga prövningssystemet en utbyggnad av förnybara energikällor?
 
Talare under seminariet är bl.a. Per Hallström från Miljödepartmentet, Joanna Cornelius från Svenska naturskyddsföreningen och Melina Tervahauta från Uppsala universitet. I paneldiskussionen deltar även David Langlet, docent i miljörätt vid Stockolms universitet.

Seminariet är avgiftsfritt och avslutas med mingel!

Anmäl dig senast 19 april till Erica Grahn per mejl: erica.grahn@juridicum.su.se eller per tel. 08-162147.

Mer information om seminariet hittar du HÄR.


Hjärtligt välkommen!


2013-03-15

Nu finns alla presentationer från skogsvårdsseminariet 11 mars tillgängliga:

Den ”svenska modellen” ur ett genomförandeperspektiv
Maria Forsberg, jur dr, Uppsala universitet

Skogsstyrelsens arbete med biologisk mångfaldsfrågor i skogen
Gunilla Kock-Hansson, verksjurist, Skogsstyrelsen

Sveaskogs arbete med biologisk mångfald i skogen - ett exempel från skogsbranchen
Stefan Bleckert, naturvårdschef, Sveaskog

Tillgång till rättslig prövning av skogliga miljöbeslut
Jan Darpö, professor, Uppsala universitet

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning
Joanna Cornelius, miljöjurist, Naturskyddsföreningen


2013-03-13

Seminarium om förnybar energi

hålls den 
24 april kl. 14 i Juristernas hus, Stockholms universitet   


Mer information kommer inom kort!


2013-02-08

Rättsligt skydd för skog och biologisk mångfald: myt eller verklighet?


 
Seminarium den 11 mars kl. 13.30 i Juristernas hus, Stockholms universitet   

Under seminariet kommer följande aktuella frågor att behandlas:

- Hur fungerar skyddet för biologisk mångfald i skogen?
-
Är myndigheternas arbete för den biologiska mångfalden i skogen tillräckligt?
- Hur fungerar tillsynen i skogen?
- Vem kan klaga på beslut som rör frågor om biologisk mångfald i skogen?
- Är lagstiftningen tillräcklig för att skydda den biologiska mångfalden i skogen?
 
Talare under seminariet är Jur. Dr. Maria Forsberg, Uppsala universitet; verksjurist Gunilla Kock-Hansson, Skogsstyrelsen; miljöchef Stefan Bleckert, Sveaskog; professor Jan Darpö, Uppsala universitet samt en representant från Naturskyddsföreningen

Seminariet är avgiftsfritt och avslutas med mingel!

Anmäl dig senast 4 mars till Erica Grahn per mejl: erica.grahn@juridicum.su.se eller per tel. 08-162147.

Mer information om seminariet hittar du HÄR.


Hjärtligt välkommen!

2012-04-04

Åsa Romson disputerar vid Stockholms universitet 20 april

Åsa Romson disputerar på ämnet "Environment Policy Space and International Investment Law" fredagen den 20 april kl. 10. Disputationen hålls (på svenska) i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20 C.

Handledare:
Jonas Ebbesson, professor vid Stockholms universitet, Juridiska fakulteten
Ole Kristian Fauchald, professor vid Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Opponent:
Mads Andenæs, professor vid Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Åsa Romsons doktorsavhandling kan läsas elektroniskt HÄR.

Varmt välkommen!


2012-03-21

Presentationer från två av anförandena under Arktis-seminariet nu tillgängliga:

   
Ett nytt Arktis
Niklas Granholm, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut

Arktis på den miljöpolitiska dagordningen - ledarskap och nya utmaningar
Annika E. Nilsson, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI)

2012-02-13

    
Arktis miljö under stress: förändringar, hot och rättslig kontroll

 
Seminarium den 15 mars kl. 14 vid Stockholms universitet   

Klimatförändringar, tekniska framsteg och eftertraktade naturresurser gör den Arktiska miljön alltmer utsatt. Är nuvarande internationella samarbete och reglering tillräckligt för att förhindra föroreningar och negativa effekter på Arktis ekosystem och samhällen? Vad gör Arktiska rådet, där Sverige just nu är ordförande? Behövs politiska eller rättsliga förändringar för att stärka skyddet av Arktis miljö?

Seminariet syftar till att uppmärksamma rättsliga brister, förpliktelser och möjligheter för att skydda den arktiska miljön, och samtala om Arktiska rådets roll och mandat.    

Huvudtalare under seminariet är Gustaf Lind, Sveriges ambassadör i Arktiska rådet.

För mer information och anmälan, läs HÄR.


2011-09-15

Bo Kjéllen utsedd till 2011 års hedersdoktor vid Juridiska fakulteten


Bo Kjellén var tidigare ambassadör och under flera år Sveriges chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna. Han ledde delar av de internationella förhandlingarna för FN:s klimatkonvention, som antogs vid 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling. Bo Kjellén var även internationell ordförande i förhandlingarna om FN:s globala ökenkonvention (UNCCD) som antogs 1994. Bo Kjellén är alltjämt engagerad som författare och föreläsare i internationella miljöfrågor, inte bara med koppling till klimatförändringar, och han har aktivt bidragit till undervisning och forskning i miljörätt på Stockholms universitet.