Hållbar kemikaliekontroll? –
Rättsliga förändringar, möjligheter och begränsningar


Tisdag 10 maj 2005 anordnades ett symposium på Stockholms universitet på temat "Hållbar kemikaliekontroll? – Rättsliga förändringar, möjligheter och begränsningar".

Symposiet syftade till att belysa, kritiskt granska och diskutera olika förändringar och behov av förändringar för att effektivisera den rättsliga kemikaliekontrollen. En väsentlig del av diskussionen avsåg REACH, dvs. förslaget till ny europeisk kemikaliekontroll, men även andra rättsliga aspekter och rättsakter belystes.

Drygt 80 personer – bl.a. från universitet och högskolor, miljöorganisationer, advokatbyråer, kommunala miljöförvaltningar, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Miljööverdomstolen och Högsta domstolen – deltog på symposiet.

På symposiet hölls nedanstående anföranden. Symposiet avslutades med en paneldebatt, buffet och mingel.

Anförandena utkommer under våren/sommaren 2006/07 i bokform tillsammans med anförandena från symposiet 2004.  


Välkomst. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum.

The history and future of controlling chemicals in the EU. Ludwig Krämer, jurist som arbetat med miljörättsliga frågor i Europeiska kommissionen i över 30 år.

Bevisbörda i vetenskap och lagstiftning: Kan man bevisa att något är ofarligt? Sven Ove Hansson, Professor i filosofi, KTH.

REACH: försvåras eller förbättras kemikaliekontrollen i Sverige? Per Bergman, chefsjurist på Kemikalieinspektionen.

REACH och kraven på bästa tillgängliga teknik och produktval. Annika Nilsson, docent i miljörätt, Lunds universitet.

Hur görs riskbedömningen?: Problemet med giftiga ”miljövänliga” båtbottenfärger. Britta Eklund, forskare vid Institutet för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

PIC-konventionen: Sverige och den internationella kemikaliekontrollen. David Langlet, doktorand i miljörätt vid Stockholms universitet.