Invigning av Stockholms miljörättscentrum
19 april 2004


Stockholms miljörättscentrum inrättades av rektorn vid Stockholms universitet i december 2003. Centrets syfte är att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling.

Måndagen 19 april 2004 invigdes Stockholms miljörättscentrum med ett heldagssymposium i Juristernas hus på temat: NATURA 2000 och ramvattendirektivet – incitament, restriktioner och flexibilitet

Närmare 80 personer – bl.a. från flera universitet, regeringskansliet, Naturvårdsverket, miljödomstolar, Miljööverdomstolen, Högsta domstolen och miljöorganisationer – hade registrerat sig till symposiet.

På symposiet hölls nedanstående anföranden. För att ta del av dokumentationen, klicka på respektive talare.


Invigningstalare:
Darpö, Jan
Ebbesson, Jonas
Folke, Carl
Gipperth, Lena
Olsson, Per

R
esiliens: ekologiska system, sociala system och rättssystem – Carl Folke, professor i systemekologi och föreståndare för Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet (CTM) – och Per Olsson, projektledare, CTM.

Trends in European Water Law, and its Impact on Biodiversity – Nicolas de Sadeleer, professor i rättsvetenskap och föreståndare för Centre d’étude de droit de l’environnement (CEDRE), Saint-Louisuniversitetet, Bryssel; f.n. professor vid Oslo universitet.

Ramvattendirektivet i Sverige – Lena Gipperth, lektor i miljörätt vid Göteborgs universitet.

Natura 2000 har en vän i EG-domstolen – Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum.

Natura 2000 i svensk lagstiftning och praxis – Jan Darpö, docent i miljörätt vid Uppsala universitet.


Symposiet avslutades med en kort paneldiskussion. Därefter följde mat & dryck och en presentation av Centret, dess styrelse och ambitioner.

Anförandena utkommer under hösten/vintern 2005/06 i bokform tillsammans med anförandena från symposiet 2005.