Förändrade miljöbeslutsprocesser?


Tisdagen 28 september 2004 anordnades ett halvdagsseminarium på Stockholms universitet på temat "Förändrade miljöbeslutsprocesser?".

Seminariet syftade till att i ett sammanhang belysa och diskutera de olika förslag och dokument om miljöbeslutsprocesser som lämnats under det senaste året, inte minst i ljuset av 1998 års Århuskonvention. För länkar till dokumenten, se nedan.

Drygt 30 personer – bl.a. från universitet, Naturvårdsverket, Kemikalieinsektionen, miljödomstol, Miljööverdomstolen, Högsta domstolen, miljöorganisationer och advokatbyråer – hade registrerat sig till seminariet.På seminariet hölls nedanstående anföranden:

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet: Inledande presentation av Århuskonventionen och Miljödepartementets promemoria

Anna-Lena Rosengarten, miljöråd, Miljöbalkskommittén: Miljöbalkskommitténs förslag till effektivare miljöprövning

Per Molander, advokat,  Mannheimer Swartling Advokatbyrå: Kommentar, industrins perspektiv

Karolina Ardesjö-Lundén, miljöjurist,  Svenska naturskyddsföreningen: Kommentar miljöorganisationens perspektiv

Jonas Ebbesson, Pådrivande eller hämmande? Svenska miljöbeslutsprocesser i ljuset av EG-rätt och Århuskonventionen

 

Efter dessa inlägg följde en givande diskussion för panelen och seminariedeltagarna.

Berörda dokument är:

1998 års Århuskonvention

Europeiska kommissionens förslag på nytt direktiv om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (KOM 2003/624), (hösten 2003).

Miljöbalkskommitténs delbetänkande En effektivare miljöprövning, SOU 2003:124 (vintern 2003).

Miljödepartementets förslag på hur Århuskonventionen skall genomföras i svensk rätt, Ds 2004:29 (våren 2004)

Stockholms universitets remissvar på Miljödepartementets promemoria om Århuskonventionen (Ds2004:29)