”EU-medlemskapets inverkan på svensk miljörätt - Erfarenheter och utmaningar”


Som en del i Juridiska fakultetens 100-årsjubileum anordnade Stockholms miljörättscentrum 11 maj 2007 ett seminarium om EU-medlemskapets inverkan på svensk miljörätt. Syftet var att belysa hur EU-medlemskapet har påverkat och påverkar svensk miljörätt.

Inför omröstning 1994 diskuterade såväl ja- som nejsidan framför allt i vilken mån EU-medlemskapet skulle hindra Sverige från att driva en – som det uppfattades från svensk horisont – mer långtgående miljöpolitik än övriga Europa. Men var detta en riktig problembeskrivning?

Frågor som diskuterades på seminariet var bland annat:

Har EU-medlemskapet försvårat för Sverige att driva en progressiv linje? Eller har Sverige på eget bevåg valt att bara lägga sig precis över den ribba som behövs för att uppfylla europeiska miljö- och hälsoskyddsregler? I vissa fall, kanske knappt ens det?
Hur ser möjligheterna ut i framtiden, med ny europeisk lagstiftning om kemikalier?
Hur hanterar miljödomstolarna den europeiska lagstiftningen?


Session I:
Övergripande utvärderingar av EU-medlemskapet och svensk miljörätt

Staffan Westerlund, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Per Bergman, Kemikalieinspektionen
Said Mahmoudi, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Session II: Erfarenheter och utmaningar: specifika teman
David Langlet, Juridiska institutionen, Stockholm universitet: Svensk kemikaliekontroll före och efter ”REACH”
Anna Tiberg, Lantbrukarnas riksförbund: EG-rättens påverkan på svensk miljörätt - ett utredarperspektiv"
Ulf Bjällås, Miljööverdomstolen: EG-rätt i miljödomstolarna

Session III: Paneldiskussion
Panel: Karolina Ardesjö Lundén, Svenska Naturskyddsföreningen
Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Malou Larsson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Ulf Bjällås, Miljööverdomstolen