Databas

Svensk miljörätt
- Miljööverdomstolens domar (Domstolsverket)

Stockholms universitets remissvar om miljölagstiftning m.m.:
- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521)
- Betänkande av industriutsläppsutredningen (SOU 2011:86)
- Miljöprocessen, SOU 2009:10
- Miljöbalkskommittén, En effektivare miljöprövning, SOU 2003:124
- Miljöbalkskommittén, Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, SOU 2004:37
- Miljödepartementets promemoria, Århuskonventionens genomförande i svensk rätt, Ds 2004:29
- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om förebyggande av jaktbrott (M2003/349/Na)