OSKULDSPRESUMTIONEN

uttrycker att den som misstänks för brott ska betraktas som oskyldig till dess att en domstol genom fällande dom fastställt hans/hennes skuld.

grundas på en allmän rättsgrundsats, som inte varit uttryckligen lagfäst i Sverige, men som återfinns i Europakonventionen och därmed också utgör svensk lag.

innebär i praktiken ett annat uttryck för att åklagaren har bevisbördan, att det är åklagaren som ska bevisa den misstänktes skuld (och inte den misstänkte som ska bevisa sin oskuld), men ska också medföra att brottsutredare och domstol inte får behandla den misstänkte som om han/hon vore skyldig.