lexml logo lexml logo

2003-05-22

LISA as Host for LEXML.SE

The network community for law and information standards is constantly growing. Legal XML is a US initiative and LEXML is the European response to the need to actively acknowledge the implications of XML in the legal domain. At the XML Europe conference in Berlin '01, the following mission statement confirmed the establishment of LEXML:

 • LEXML has been established to serve the growing interest in automated exchange of legal data. It serves as an open forum for the legal domain to exchange ideas and experiences associated with XML and related core standards.
 • LEXML is a point of coordination and a workforce for the development of standardized structures, vocabularies and data exchange tools. LEXML pursues its particular goals through the development of an open source legal office program, which speaks and understands XML.
 • LEXML is a network of independently organized communities, which may be jurisdiction oriented. It is decentralized, with a peer-to-peer approach. Anyone can start a LEXML community.
 • LEXML may also be described as a network of websites linked together so as to compose a true information resource within the European legal domain. The communities stay in contact through mailing lists, meetings and by jointly working on cross-jurisdictional projects.

Developments in the information market have shown a need to broaden the perspective by means of a supplementary arena for legal reviews and legal system design in which information standards, in general, are considered. Practically, this means that the evolving Legal Information Standards Action-network (LISA) will host the Swedish branch of LEXML (LEXML.SE) as a special area of interest. Thus, LISA is an umbrella network engaged also in other methods besides XML, for example, within the area of information security.

Link to LISA on http://www.lisan.org/

(for links to other European networks see left margin)

horizontal ruler

2003-02-25

Här är den språkgranskade officiella beskrivningen av LISA.
Cecilia Magnusson Sjöberg

horizontal ruler

2003-02-21

Welcome to a seminar about: Ongoing E Commerce Related Research

Time : 26th March 14:00 hrs - 16:00 hrs
Place : Sal 501, Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University and Royal Institute of Technology, Forum 10, Kista

Agenda:
 1. Introduction: Paul Johannesson
 2. Presentation of the SLIM Project (Secure Legal Information Management): Cecilia Magnusson Sjöberg et. al.
 3. E Commerce Project work: Erik Perjons
 4. EC4 and Business Process Modelling: Prasad Jayaweera
 5. EbXML BPWS implementation: Mårten Lundberg.
 6. An ontological approach to Unified Contract Management.

Prospects of collaboration - general discussion
Cecilia Magnusson Sjöberg and Vandana Kabilan

Read more about the seminar agenda.

horizontal ruler

2003-02-19

Inbjudan till SIRNET-möte om förvaltningspolitik och juridik

En del av er har säkert redan fått del av denna inbjudan men troligen inte alla och därför kommer här information om ett möte som eventuellt kan vara av intresse.

Mer om SIRNET finner ni på följande adress: http://sirnet.metamatrix.se/

/Cecilia Magnusson Sjöberg

Tillit till 24-timmarsmyndigheten: Förvaltningspolitik och juridik

Rättssäkerhet är ett välkänt begrepp som väcker associationer kring förutsebarhet, likformighet, öppenhet m.m. hos såväl medborgare som myndighetsföreträdare. På motsvarande sätt aktualiseras allt oftare frågor om tillit mot bakgrund av den utbredda datoriseringen av samhället. I den senaste IT-propositionen kan man under rubriken ”Tillit till IT” exempelvis läsa att:

Regler och system på IT-området bör vara sådana att de skapar förtroende genom att
- vara säkra, förutsägbara och teknikneutrala,
- internationella,
- skydda individens integritet.
(Prop. 1999/2000:86 s. 34)

Men i vilken utsträckning är tillit analyserbart och mätbart och vad blir konsekvensen av att låta tillit utgöra kriterium för lyckad förvaltningspolitik? Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, inleder en diskussion kring detta tema med utgångspunkt i ett antal praktiska exempel från IT-rättens område.

Tid: Tisdagen den 18 mars kl. 9.30 - 11.30

Plats: Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Frescati, Universitetsvägen 10 c, Hus C, plan 8, Fakultetsrummet

horizontal ruler

2003-01-23

Välkommen till möte med LISA tisdagen den 4 februari 2003!

Tid: 13-15
Plats: Stockholms Handelskammare, Västra Trädgårdsgatan 9

Program:

 1. Organisation, former för medverkan m.m.
 2. Förslag till "mission statement" för LISA
 3. Rapportering från omvärlden
 4. Arbetsplan
 5. Kalendarium
 6. övrigt
 7. Nästa möte

Anmäl gärna att du kommer till Nicklas Lundblad
eller Cecilia Magnusson Sjöberg

horizontal ruler

2002-10-24

Läs om förslag att utveckla LEXML.se till
Legal Information Standards Association Action -network
(LISA)!

horizontal ruler

2002-10-22

Kort rapport från höstmötet

Den 15 oktober träffades drygt ett tiotal personer hos SchlumbergerSema för att diskutera bl.a.:

 1. Varför LEXML, dvs. vad skiljer LEXML från andra liknande nätverk?
  Cecilia Magnusson Sjöberg åtog sig att arbeta fram en programförklaring.
 2. Vad är meningsfulla uppgifter för ett nätverk av detta slag?
  Information och erfarenhetsutbyte.
  Juridiskt orienterade utvärderingar och riskanalyser, m.m.
 3. Vad kan vara en lämplig kommunikationsstrategi?
  Debattartiklar, remisser, "position papers" m.m.
 4. Formerna för medverkan i LEXML bör tydliggöras
  Mot bakgrund av förda diskussioner håller Nicklas Lundblad och Cecilia Magnusson Sjöberg på att utarbeta förslag till nya arbetsfomer. Vi är tacksamma för synpunkter!

Här finns en reserapport från XML Europe konferensen i Barcelona 02 författad av Bengt Eriksson och Lars Brink.

/Cecilia Magnusson Sjöberg/

horizontal ruler

2002-09-03

Välkommen till höstmöte!

Tid: Tisdagen den 15 Oktober 14-17 (ca.)
Plats: SchlumbergerSema InfoData, Fyrverkarbacken 34


Programmet
 1. Agendan
 2. Rapport från XML Europe ´02 i Barcelona
  - Bengt Eriksson och Cecilia Magnusson Sjöberg
 3. Presentation av Sirnet-initiativet GovML
  - Johan Groth
 4. Förslag till arbetsplan
  - Nicklas Lundblad inleder diskussionen
 5. Formerna för medverkan i LEXML
 6. övrigt

Anmäl Dig senast den 7 oktober till Lars Klasén

Lars Klasén    Cecilia Magnusson Sjöberg

horizontal ruler

2002-05-15

LEXML-träff i Barcelona

Wednesday night 22 May 2002, 20.00 hours an informal meeting and gathering will be held by LEXML at the well known ("best tapas in town") bar "Casa Tejada", in Carrer (=street in Catalan) Teno Viñas, number 3, near the Turo Parc in Barcelona (tel. +34-93-2007341). The meeting starts at 20.00 hours. 

At 19.00 hours a pre-meeting on the RDF Dictionary Group will take place there.

Anyone interested in XML and the law is invited to take part in the meeting. If you know of anyone else who may be interested, please pass this announcement on. Registration for this meeting is not needed, but a notice that you intend to come is appreciated by Murk Muller. No participation fee. Drinks and food for your own account.

horizontal ruler

2002-04-17

Position statement - läget

Efter att tagit del av synpunkter på förslaget till skrivelse (se nedan) skickade vi in denna version (inga principiella ändringar jämfört med den tidigare versionen). Den respons vi så långt fått är från LEXML Tyskland som gett sitt uttryckliga stöd för både initiativet och skrivelsens innehåll.

LEXML-möte i Barcelona

Onsdagen den 22 maj kl. 20.00 "någonstans i Barcelona" kommer aktiva i de olika europeiska delarna av LEXML-nätverket att träffas för utbyte av idéer och erfarenheter. Alla är hjärtligt välkomna! Plats meddelas senare.
Kontakta gärna Cecilia Magnusson Sjöberg.

E-postlistan är nu aktiv

Anmäl Dig! Eventuella frågor besvaras av Anders Sundström.

/Cecilia Magnusson Sjöberg

horizontal ruler

2002-03-22

Position statement

Standardisation and information management in the context of e-economy

Vi har för avsikt att som ett uttyck för en LEXML gemensam uppfattning (dvs. omfattande samtliga nu etablerade nationella nätverk) skicka in en skrivelse till Kommissionen.Tiden för inlämnande av synpunkter är mycket knapp. Det är därför nödvändigt att tillämpa principen om opt-out vilket i just detta fall innebär att om det inte inkommer betydande invändningar före den 29 mars kommer skrivelsen att sändas in.

Visar det sig praktiskt ogenomförbart med samverkan på europeisk nivå är ett alternativ att skicka in synpunkter från det svenska nationella nätverket (LEXMLSE).

Hör gärna av er med frågor till:
Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet
eller Nicklas Lundblad, Stockholms Handelskammare.

horizontal ruler

2002-03-22

Ett svenskt nätverk - LEXMLSE - associerat till det europeiska LEXML - etablerades vid ett möte på Stockholms universitet fredagen den 1 mars 2002.

Nätverket är öppet för aktörer inom såväl den offentliga sektorn som näringslivet. Medverkan är kostnadsfri.

En maillista för vidare informationsspridning och kontakter kommer tills vidare att administreras av Anders Sundström, Sunstone Systems AB.

Ett nytt LEXMLSE-möte är planerat att äga rum efter XML Europe-konferensen i Barcelona som går av stapeln den 19-24 maj 2002 i vår (http://www.xmleurope.com/). Vi kommer då att rapportera främst från de programpunkter som går under beteckningen "Governmental" och "Legal". Vid detta LEXML-möte är det även meningen att ge tillfälle för diskussion kring eventuella konkreta frågeställningar för det svenska nätverket att ta sig an.

Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet