English version

Institutet för Rättsinformatik
och
Kungliga biblioteket

Institutet för rättsinformatik (IRI) och Kungliga biblioteket (KB) har sedan 2009 ett samarbete i syfte att lyfta fram och bearbeta juridiska frågor som korsar respektive organisations arbetsområde.

KB är Sveriges nationalbibliotek och tillika ett humanistiskt- och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek. Biblioteket har även en central roll för informationsförsörjningen till samtliga universitet och högskolor, t.ex. upphandlare av vetenskapliga elektroniska tidskrifter och tillhandahållande av databaser och sökmotorer. KB stöter i denna verksamhet på olika IT-rättsliga problem.

Bibliotekets uppdrag – att samla och tillgängliggöra böcker, tidskrifter, musik, teve och radio m.m. – aktualiserar frågeställningar som rör bl.a. upphovsrätt och skydd av den personliga integriteten i digitala miljöer.

Samarbetet mellan IRI och KB är planerat att komma till praktiskt uttryck genom bl.a. uppsatsarbeten med praktik, seminarier och konferenser.

Uppsats med praktik

KB kan erbjuda praktikplats för juridiskt arbete som kombineras med uppsatsförfattande under tio veckor. Praktiken innefattar juridiska arbetsuppgifter, som t.ex. avtalsskrivning, upprättande av myndighetsbeslut, remissvar, sekretessbedömningar samt intern rådgivning. Som praktikant kommer Du också avfatta en rättsutredning som har nära koppling till uppsatsämnet.

Genom att erbjuda flera studenter plats samtidigt skapas en kreativ miljö för kvalificerade juridiska diskussioner.

KB och IRI kommer även att anordna gemensamma seminarier, vid vilka uppsatsförfattarna får diskuteras sina frågeställningar med yrkesverksamma jurister och andra kunniga personer.


Uppsatsförfattare HT 2009

Uppsatsförfattare VT 2010

Uppsatsförfattare HT 2010

Uppsatsförfattare VT 2011


Denna sida finns tillgänglig som ett PDF-dokument "Samverkan mellan IRI och Kungliga biblioteket".

Senast ändrad 2015-11-25