Remissvar

Remissvar avseende KOM 2012:10 Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna
mars 2012
Remissvar avseende SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
februari 2011
Remissvar avseende SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form: offentlighet och integritet
juni 2010
Remissvar avseende SOU 2009:5 Säkerhetskopiors rättsliga status
maj 2009
Remissvar avseende SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen
maj 2009
Remissvar avseende Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
augusti 2008
Remissvar avseende SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys
augusti 2008
Remissvar avseende SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
mars 2008
Remissvar avseende ordlistan "Terminologi för e-legitimationer"
september 2007
Remissvar avseende utredningen "Effektivare LEK" (Slutbetänkande av utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation, SOU 2006:88)
februari 2007
Remissvar avseende utredningen "IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112"
november 2006
Remissvar avseende Ds 2005:2 Kungörande i PoIT
april 2005
Remissvar avseende SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen
augusti 2004
Senast ändrad 2015-11-25