English version

Rapporter

Institutet ger fortlöpande ut rapporter om intressanta och aktuella ämnen. Rapporter fram till och med 1999:1 beställs från bokförlaget Jure och rapporter från och med 2000:1 från Books on Demand. Visssa rapporter kan du även ladda ner som PDF-fil.

2003:1
Jessica Olofsson
Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod
PDF-format
2002:1
Daniel Westman(red)
Aktuell IT-rätt- studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001
PDF-format
2001:2
Daniel Westman(red)
Affärsverksamhet på nätet - studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000
PDF-format
2001:1
Mats Tornéus
EDI-avtal - ett kommersiellt kommunikationsavtal för utväxling av elektroniska affärsmeddelanden
2000:1
Markus Küchler
Dataintrång: Om presonlig integritet och bevisfrågor
1999:1
Peter Wahlgren (red)
Promemorior i IT-rätt
1998:3
Kerstin Hedlund
Exportkontroll av programvaror innehållande krypteringsalgoritmer
1998:2
David Aversten
Digitala signaturer och ansvarsproblem: Framförallt nyckelinnehavarens och Certification Authority's ansvar mot förlitande part
1998:1
Daniel Westman
Information - infrastruktur och access
1997:5
Nils Rönström
Några aktuella utvecklingslinjer inom juridisk informationshantering - särskilt om probabilistisk informationssökning, SGML och z39.50 (delrapport i Corpus Legis-projektet)
1997:4
Anna Gentzschein
Internet Links - Legal Implications
1997:3
Gustav Vinberg
Elektroniska betalsystem på Internet Om teknisk säkerhet och juridisk osäkerhet
1997:2
Martin Brinnen (red.)
Aktuell datarätt - ett urval av student-pm från specialkursen i datarätt 1996
1997:1
Ingemar Janson
Den elektroniska marknadsplatsen: Avtals-, köp- och bevisrättsliga regler
1996:3
Mattias Åhrén
The Deregulation of the Telecommunications Market in the European Union
1996:2
Pernilla Skantze (ed.)
Essays on Legal Information Management
1996:1
Per-Erik Wejshammar
Myndigheternas informationsförsäljning. Rättsregler & policies i ett IT-perspektiv
1995:4
Börje Alpsten
Staten straffar den som bryter mot reglerna. Men var finns reglerna och straffbestämmelserna? En studie med förslag till förbättringar av informationen om rättsreglerna
1995:3
Thomas Riesler
Gränserna för nyttjanderätten till standardprogram
1995:2
Martin Brinnen
Ansvar och yttrandefrihet i telemedier. Internet, BBS:er och andra nya medier tillgängliga via telenät
1995:1
Erik Woodcock
Informationsteknologin och rättegångsprocessen
1994:2
Anders Wallin
Kriminella teknikzonen. Straffrättsliga perspektiv på brott och hacking i globala datanät
1994:1
Nancy Isaksson
Polisregister som medel vid brottsbekämpning
1993:5
Kjell Olofsson
Multimedia och upphovsrätt
1993:4
Martin Brinnen
På väg mot en digital europeisk informationsmarknad. Rättsproblem belysta i tre fallstudier
1993:3
Herbert Burkert
The Law and Policies of Commercialization of Public Sector Information in the EC
1993:2
Mats Dämvik
Internet - ett verktyg vid forskning i utländsk och internationell rätt
1993:1
Tomas Jalling
Inställningen till administrativ insyn och persondataskydd i Europa: En orsak till framtida inskränkningar av offentlighets-principen?
1992:7
Kjell Nordenås
Informationsfrågor i samband med Sveriges närmande till EG
1992:6
Pernilla Skantze
Teknik och automation i sjukvården. Några ansvarsfrågor
1992:5
Roy Svensson och Anna-Karin Östling
Databaser - ett skadeståndsrättsligt perspektiv
1992:4
Helena Olsson (Andersson)
Legala aspekter på tele- kommunikationstjänster
1992:3
Martin Brinnen
Avtal 90. Nytt standardavtal på ADB- marknaden
1992:2
Olof Dahnell
Datakvalitet. En undersökning av söksystemet Rättsbanken
1992:1
Marie Annerfalk
Säkerhet och sårbarhet inom totalförsvarets datasystem
1991:4
Lars Stark
VP-systemet. Ett papperslöst system för värdepappershantering
1991:3
Rosita Grahn
Offentlighets- och sekretesslagstiftningens tillämpning på ADB-system
1991:2
Mats Dämvik
Skadeståndsansvar för fel i datorprogram
1991:1
Peter Helle
Rent strikt skadeståndsansvar vid ADBverksamhet
1990:8
Magnus Wallin
Taxeringsrevision av ADB-register
1990:7
Patrik Hiselius
SCB:s statistikverksamhet och gällande rätt
1990:6
Peter Seipel
Databasrätt. Fokus på upphovsrätt och avtal
1990:5
Erik Westerström
Televerkets roll på telematikmarknaden
1990:4
Ola Silberman
Upphovsrätt till datorprogram. Sverige i ett internationellt perspektiv
1990:3
Olof Dahnell
Ekonomiska aspekter på ett beslutstödsystem
1990:2
Andreas Hamfelt
The Multilevel Structure of Legal Knowledge and its Representation
1990:1
Björn Liljedahl
Förundersökning vid databrott
1989:3
Gunilla Fris
Dokumentlösa transporter
1989:2
Patrik Hiselius
Elektroniska avtalsslut med signatur (EDI och smartkort)
1989:1
Noémi Lindgren-Ericsson
Databehandlad patient
1988:5
Peter Wahlgren (red.)
Det goda kunskapssamhället. Ett perspektiv på rättsinformatiken.
1988:4
Andreas Hamfelt, Peter Wahlgren
Datorstödda beslut. Artificiell intelligens och juridik
1988:3
Michael Mietzner
Offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar i Norden
1988:2
Agneta Malmort
De skandinaviska upphovsrättslagarnas anpassning till datortekniken
1988:1
Peter Seipel
ADB-upptagningars offentlighet
1987:11
Andreas Hamfelt
Classification of Legal Norms
1987:10
Cecilia Magnusson
Kunskapsteknik och juridik i offentlig förvaltning
1987:9
Caroline Cruz
Forskningsregister och den personliga integriteten
1987:8
Gunilla Berg
Dokumentationens juridiska betydelse
1987:7
Agne Lindberg
Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur
1987:6
Anna Falck
Utgivaransvar i elektroniska medier
1987:5
Peter Wahlgren
Beslutstöd för brottmål
1987:4
Richard Berlin
Kreditsäkerhet i information
1987:3
Johan Falkman
Allmänt accepterade standardvillkor i databranschen
1987:2
Marie Carlsson
Upphandling av ADB-produkter för den offentliga sektorn
1987:1
Ulf Hanson
Kvalitetskrav på informationstjänster
1986:10
Peter Seipel
Elektronisk rättsinformation. Utredning på uppdrag av Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem
1986:9
Gunnar Brolin
Automatiserad arbetsrätt
1986:8
Erik Mosesson, red.
Juridiskt språk. Symposium den 24 april 1986
1986:7
Erik Mosesson
Begriplighet, juridik och språk
1986:5
Olov Sundström
Lagförarbeten och datorbaserad informationssökning
1986:6
Kristina Himmelstrand
Kommersiellt utnyttjande av myndigheternas datasamlingar
1986:4
Anna Wilson-Lantz
Sakrättsliga aspekter på datorprogram och databaser
1986:3
Turanka Hellström, Erik Mosesson, Peter Seipel
Nordiska rättsdatabaser. En förstudie
1986:2
Jan Nordelöf
Svenskt telemonopol och datakommunikation
1986:1
Cornélie Waling
Protection of Personal Data in Sweden. A Dutch Perspective
1985:12
Carl-Gustaf Jansson och Peter Wahlgren
Expertsystem för juridik. Ett försök med avtalslagen
1985:11
Peter Wahlgren
Help! Computer-Assisted Access to Legal Knowledge
1985:10
Ulf Hanson
Rättsskydd vid datoriserad informationsförsörjning. En enkätundersökning
1985:9
Anna-Lena Axelson och Gunnar Brolin
Arbetsrättslig databas: Etapprapport
1985:8
reserverat men ej använt
1985:7
Cecilia Magnusson
Trunkering vid sökning i juridisk text. Praktisk genomgång
1985:6
Erik Mosesson
Lagkonflikter vid internationell datatrafik
1985:5
Peter Alhanko
Mönsterskydd av datorchips
1985:4
Olov Sundström
Utbildning av Rättsdataanvändare
1985:3
Torgny Hellström
Oriktigheter i näringsidkares personregister
1985:2
Anna-Lena Axelson
Rättsdata i arbetsrättsligt perspektiv
1985:1
Gunnar Brolin
Information och arbetsrätt
1984:10
Jacob Stern
Taxeringskontroll och integritet
1984:9
Lena Södersten
Datorstöd i inskrivningsväsendet
1984:8
Peter Wahlgren
Informationssökning: en utvecklingsmodell
1984:7
Ulf Hanson
Informationsförsörjningens rättsfrågor
1984:6
Anna-Lena Axelson
Databasavtal
1984:5
Peter Wahlgren
Datorbaserad rättslig informationsförsörjning: möjligheter, problem, krav
1984:4
Gunnar Brolin
Myndighetsregler och standarder
1984:3
Hans Sundström
Konsekvenser av datorisering av grafisk industri
1984:2
Birgitta Nyberg
Samkörning av personregister
1984:1
Gunnel Källgren
Automatisk excerpering av substantiv ur löpande text. Ett möjligt hjälpmedel vid datoriserad indexering
1983:8
Peter Seipel
Offentlighetens begrepp. TF, ADB och allmänna handlingar
1983:7
Cecilia Magnusson
Offentlighetsprincipens tillämpning på myndigheternas dataregister. En fältstudie och enkätundersökning
1983:6
Peter Wahlgren
Rättsdata. En användarundersökning
1983:5
Ulf Hanson
Datakonsulters ansvar. Praktiska inblickar
1983:4
Annette Kavaleff
God personregistersed? En undersökning av datainspektionens styrelsebeslut
1983:3
Peter Wahlgren
ADB, telekommunikationer och juridiskt arbete
1983:2
Ulf Hanson
Datakonsulters ansvar. En problemgenomgång
1983:1
Annette Kavaleff
God sed i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet
1982:8
Tommy Svensson
Företagsdata i myndigheternas informationssystem
1982:7
Charlotte Gredborn
Lönsamhetssynpunkter på juridiska informationssystem
1982:6
Peter Wahlgren
Rättsstatistik
1982:5
Tore Andersson och Jan Löfgren
Uppföljning vid LAGRI/Rättsdata
1982:4
Charlotte Gredborn
Användning av LAGRI/Rättsdata för informationssökning. En fältundersökning i intervjuform
1982:3
Peter Seipel, red.
Informationsproblem kring lagstiftning. Symposium den 30 november 1981
1982:2
Christina Thornell
Integritetsskydd och personregister. En studie av den svenska rättssituationen
1982:1
Gunnar Nordlund
Arkiven i dataåldern. En studie i hur en ny teknik föder nya problem
1981:1
Harry Karlsson
Elektronisk betalningsförmedling och konsumentskydd
Senast ändrad 2015-11-25