English version

Projektarkivet

Corpus Legis
The Corpus Legis project was commenced in response to established needs for improved legal information retrieval methods and enhanced support for legal investigations of different subject matters. Other significant factors included the rapid growth of legal information, its internationalisation and the general need for European harmonisation as a result of European Community Law. Questions of legal document management have been investigated in this project by means of the international document representation standard SGML – Standard Generalized Markup Language. The main part of the analysed text corpus focused on documents reflecting the system for lawmaking, e.g. government bills and laws. More information.
DAPRO - Data Protection in Europe
Projektansvarig IRI: Cecilia Magnusson Sjöberg. Cecilia Magnusson Sjöberg Swedish partner 1996-2000 in the DAPRO Project, part of the Telematics Applications Programme, financed by the Directorate General XIII (European Commission).
IDUN
Inom ramen för IDUN-projektet utforskades en mängd olika Internet-resurser och juridiska informationstjänster för upphovsrätt inom utbildningsområdet.
JIT
JIT-programmet (Juridik IT Telematik) har varit inriktat på rättsfrågor med anknytning till globala informationsnätverk och deras användningar inom olika områden. Syftet har bestått i att bedriva studier inom olika delområden, främst i form av doktorandprojekt, och att utveckla forskningsmiljön vid Institutet för rättsinformatik genom nätverksbygge, dokumentation, resultatspridning och användning av forskningsresultat. Genom sin bredd och sin inriktning på för IRI centrala frågor har JIT-programmet ända sedan det inleddes varit grundstommen i institutets verksamhet. Ingående delprojekt:
  • ”Teknikoberoende yttrandefrihetsreglering” (Martin Brinnen)
  • ”Integritetsskyddslagstiftning” (Patricia Jonason Blanc-Gonnet)
  • ”Legala aspekter på informationssäkerhet” (Helena Andersson
  • ”Multimedia i interaktiv miljö” (Katarina Renman Claesson)
  • ”Access till myndighetsinformation” (Daniel Westman)
Projektet har slutrapporterats till Vinnova i december 2005.
Lagstiftningstekniker
I arbetet studerades hur regelsystem och lagstiftning kan utvecklas. Projektet resulterade i en monografi rörande sambanden mellan juridiska representationsformer, juridisk problemlösning och regelutveckling. I fokus var framför allt metoder och strategier som kan användas för att anpassa regelsystem och lagstiftning. Mer information om projektet.
Multimedia som juridiskt läromedel
Multimedia som juridiskt läromedel är ett forskningsprojekt som studerar undervisningshjälpmedel baserade på informationsteknologi (IT). Arbetet är ett samarbete mellan Institutet för rättsinformatik (docent Peter Wahlgren) och ämnet processrätt (docent Christian Diesen). Mer information om projektet
PRIMA
The main goal of the PRIMA project was to provide concrete means to successfully guide and manage privacy in the context of future information and communication technologies. Based on an interdisciplinary Nordic and North-American network of experts within the disciplines of computer science, social science, and law, this was achieved by collaboration with related projects in which the partners of the project consortium were active. More information.
Rättsautomation
Projektansvarig: Cecilia Magnusson Sjöberg
SLIM
Secure Legal Information Management (SLIM) undersökte juridisk informationshantering med ett särsilt fokus på säkerhet, tillit och standarder. Mer information om SLIM.
Utvärderingsprojektet
Vid Institutet recenseras kontinuerligt IT-produkter och tjänster för jurister (databaser, CD ROM, Web-tjänster m.m.). Recensionerna publiceras löpande i Juridisk tidskrift. Mer information och recensioner.
Senast ändrad 2015-11-25