English version

Projekt

Mycket av forskningen vid IRI bedrivs i projektform. Doktorandernas avhandlingsprojekt utgör ett centralt inslag i denna verksamhet. Till bilden hör även den typ av projekt som seniora forskare ansvarar för ensamma eller som partner i större forskningskonsortia. IRI:s tvärvetenskapliga inriktning gör att det är naturligt med samverkan över den juridiska ämnesgränsen. Likaså har internationaliseringen av samhället i stort kommit att avspegla sig i att IRI's medarbetare i allt större utsträckning är aktiva på såväl nationell som internationell basis.

Aktuella avhandlingsprojekt
Övriga pågående projekt
Projektarkivet
Senast ändrad 2015-11-25