Avhandlingsprojekt: Att avtala om multimedia i en interaktiv miljö

Katarina Renman Claesson

Den 1 augusti 1997 inledde jag arbetet med mitt forskningsprojekt som bar titeln "Att avtala om multimedia i en interaktiv miljö".

Jag skall kort återge något av vad jag arbetat med under mitt första forskningsår.

Det inledande arbetet

Inledningsvis funderade jag kring vilket källmaterial jag bör avgränsa mig till och behandla som auktoritärt; nationellt material att analysera såsom lagstiftning, förarbeten, praxis samt litteratur och tidskriftsartiklar är fortfarande ganska begränsat emedan det globalt sett finns obegränsade mängder med intressant material. Det är också på internationell nivå som rättsutvecklingen kommit igång , som det börjat utvecklas en modern upphovsrätt.

Källmaterial

Att fokusera på ett "nytt" problemområde innebär att det inte finns någon vedertagen analys av gällande rätt. Det finns inte ens någon enhetlig uppfattning om vad som är gällande rätt, man kan inte vara säker på att det som gäller idag gäller i morgon. Lagstiftaren renoverar ett slitet system och lutar sig via fåordiga förarbeten mot den ryckvisa internationella rättsutvecklingen genom EUakter (direktiv, förslag till direktiv, grönbok, projektrapporter etc ) och Internationella överenskommelser. De nationella domstolarna och näringslivet finner ad hoc lösningar.

Vad gör rättsvetenskapsmannen ? Det är en utmaning att hantera problem som är eller i vart fall vid en första anblick synes vara nya och som ändrar karaktär dag från dag. Att finna en ordning i kaoset. För att kunna göra en rättsvetenskapligt intressant insats måste man söka sig tillbaka till grunderna , här det upphovsrättliga systemet. Vad var den grundlägganden jämvikten man ville uppnå med systemet, och föreligger samma behov idag eller finns det nya aktörer vars intressen systemet också måste iaktta ? Vilka lösningar synes marknaden själv sträva emot (självreglering), vad är den samhällsekonomiskt mest lönsamma utvecklingen, fördelningen, hanteringen och när krävs det auktoritativa åtgärder t ex i from av lagstiftning. Vilken utveckling ser vi globalt?

Den nordiska rättsutvecklingen samt EGdomstolens praxis, EG-Direktiv och Internationella konventioner kommer att väga tungt i analysen, men stor betydelse kommer också den internationella debatten bland rättslärda att ha.

Modern upphovsrätt

Rättsutvecklingen sker inte nationellt, den sker regionalt inom EU men kanske främst globalt under stort inflytande från USA, och den sker inte bara via tillskapandet av konventioner, direktiv och andra mellanstatliga överenskommelser utan också t ex via förändringen i avtalsinnehåll, i metoder för att sluta avtal samt genom förändringen av marknaden som sådan. Jag har därför detta första år inte fördjupat mig i nationell upphovsrätt, utan har istället försökt följa upphovsrättens anpassning i ett globalt perspektiv till informationssamhällets påfrestningar och möjligheter .

Redan vid ikraftträdandet av TRIPs-avtalet den 1 januari 1996, och i samband härmed tillkomsten av World Trade Organisation (WTO) , men kanske i än högre grad när WIPOs medlemsländer i december 1996 lyckades enas om ett antagande av två nya fördrag - WIPO Copyright Treaty (WCT) samt WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) - inleddes en mer likriktad utveckling av den "internationella upphovsrätten i informationssamhället". Som medlemmar i EU märker vi i Sverige det nu också genom det av EU-kommissionen i december 1997 framlagda direktivförslaget ; COM (97) 628 final Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society . Av intresse är också rättsutvecklingen på det här området i USA.

Utveckling av problemsyn och kunskapsläge

Under året har det vuxit fram ett behov av att dela upp projektet i tre olika "delstudier".

...[det upphovsrättliga skyddet av] multimedia- produktioner...eller... Upphovsrättsliga aspekter på digitala företeelser ... eller... Digitala påfrestningar på det upphovsrättliga systemet

Det finns ett behov av att analysera vilka särskilda "digitala påfrestningar" det upphovsrättliga systemet utsätts för. Hur hanterar t ex systemet med ensamrätt till kopiering (exemplarframställning) att kopiering kan ske så enkelt, så billigt, utan kvalitetsförlust och i sådana mängder samt hur förändras balansen mellan rättsinnehavare och användare om kopiering (läs; i princip all digital hantering) omöjliggörs (med hjälp av tekniska hjälpmedel redan tillgängliga) utan tillstånd från rättsinnehavare. Dessa frågor är idag mycket relevanta och intressanta, och det är bl a på det här området den internationella upphovsrättsliga diskussionen och det internationella överenskommelserna (ex WCT, WPPT) rört sig de senaste åren. I samband härmed är det också av intresse att titta på frågeställningar kring objektet multimediaproduktioner, skall det delas upp i sina beståndsdelar eller finns det ett behov av att skapa en nytt skyddsobjekt. Detta knyter naturligt an till del 2 i projektet.

Att avtala om multimedia ...eller... Hur förvärvas, förvaltas och överföres rättigheter i och till multimediaproduktioner

I denna del av analysen skall jag titta närmare på hur multimediaproduktionens nystan av upphovsrätter fungerar på marknaden. Vad måste t ex multimediaproducenten, rättighetsförvaltaren (kollektiv eller individuell) slutanvändaren och andra intressenter iaktta vid produktion och hantering av multimediaproduktioner. Här är det intressant att analysera just multimediaproduktioner därför att de innefattar alla de problem som berör skyddat material i digitala produktioner. I denna del är det intressant att undersöka de organisationernas roll (rättighetsförvaltande, administrerande o likn.); idag och i framtiden, i Sverige och internationellt (inom EU och i USA)

Att avtala ...i interaktiv miljö

Det här är en i sig mycket omfattande rubrik som inrymmer ett flertal fristående avhandlingsämnen. Det finns därför ett behov att begränsa analysen till att endast innefatta en studie av de avtalsrättliga aspekter - i interaktiv miljö - som blir aktuella i hanteringen av rättigheter till multimediaroduktioner, t ex vid förvärv, distribution och nyttjande via nätverk. Här har jag idag mycket svårt att närmare ange hur omfattande den avtalsrättsliga analysen bör vara. Det pågår en stor omdaning av marknaden.

Jag befinner mig idag på en sådan kunskapsnivå att jag börja kunna se möjliga avgränsningar för forskningsprojektet, i vart fall i vissa delar. Det gör att jag nu i högre grad kan fördjupa mina studier i materiell rätt. Bestämda avgränsningar är dock för tidigt att göra idag. Den snabba teknikutvecklingen [nya hjälpmedel] , den påbörjade rättsanpassningen och självregleringen samt marknadens förändring gör det idag omöjligt att säga vad en relevant avgränsning kommer att vara om två - tre år.

Senast ändrad 2011-08-25