List of Publications - Cecilia Magnusson Sjöberg

 1. Rättens internationalisering i det digitala informationssamhället. In: Folkrätten i svensk rätt. Rebecca Stern & Inger Österdahl (red.), Liber, 2012, pp. 276-299.
 2. Digitaliseringen inverkan på den nationella rättens ställning. In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT (Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland), häfte 4/2012 pp. 315-334.
 3. Juridiken kring e-lärande. Studentlitteratur, 2012, pp. 172. Authored together with Sanna Wolk.
 4. Rättsinformatik: Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning. Lund: Studentlitteratur, 2011, pp. 385. Authored together with Peter Nordbeck, Anna Nordén and Daniel Westman.
 5. Sammanställningars rättsliga status. In: Förvaltningsrättslig tidskrift (FT), Vol. 72, No. 2, 2011, pp.261-279. Authored together with Per Furberg.
 6. ”Sexting” – hur hanterar vi elektroniska meddelanden av sexuell natur? In: Juridisk tidskrift (JT), pp. 263-268. Authored together with Dan Jerker B. Svantesson. Vol. 23, 2011-12, No. 1-
 7. Tjänstemannen i e-förvaltningen. In: Ret, informatik og samfund, Festskrift til Peter Blume, pp.291-305. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.
 8. Den svåra avvägningen; kan rättssäkerhetsgarantier kompensera för ett försvagat integritetsskydd?. In: Nordisk årsbok i rättsinformatik 2010, Overvåkning i en rettsstat, pp. 84-95. Ed. Dag Wiese Schartum. Oslo: Fagbogforlaget, 2010.
 9. Yttrandefrihet och meddelarfrihet i e-förvaltningen. In: Fri åsiktsbildning: om yttrandefrihet och meddelarfrihet i statsförvaltningen, pp.12-19. Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS), 2010.
 10. E-Stockholm ´08 Agenda. In: Nordisk årsbok I Rättsinformatik (NÅR) 2007-2009, Vem reglerar informationssamhället? pp. 15-26. Ed. Stanley Greenstein. Stockholm: Jure, 2010.
 11. Summing up the SLIM Project: Secure Legal Information Management. SLIM Paper series. Stockholm: The Swedish Law & Informatics Research Institute (IRI), Faculty of Law, Stockholm University, 2010.
 12. Elektronisk rättsinformation: en angelägenhet för rättsväsendet. In: Regeringsrätten 100 år, pp. 301-309. Uppsala: Iustus förlag. 2009.
 13. SMS-meddelanden och handlingsoffentlighet. In: JT (Juridisk Tidskrift) 2009-10, pp. 166-169. Authored together with Per Furberg.
 14. Studiematerial i Rättsinformatik: e-förvaltning, e-handel och e-samhället. Stockholm: US-AB, 2009 (2nd edition). 287 pp. Authored together with Daniel Westman.
 15. Den digitala bilden som personuppgift. In: Festskrift till Marianne Levin. Red. Ulf Bernitz et.al. ln: Stockholms: Norstedts Juridik 2008, pp. 381-399.
 16. Juridikens proaktiva roll i informationssamhället. Guest Column in PointLex Legala affärer. nr. 3, 2008 p. 8.
 17. Proactive Law in the Nordic Countries. In: A Proactive Approach to Contracting and Law pp. 43-56. Ed. Helena Haapio. Turku University of Applied Sciences. Course Material 38. Turku 2008.
 18. Constitutional Rights and New Technologies in Sweden. In: Constitutional Rights and New Technologies: A Comparative Study, pp. 199-224. Eds: Ronald Leenes, Bert-Jaap Koops and Paul de Hert. Information Technology & Law Series 15, The Hague: TMC Asser Press, 2007.
 19. Legal Information Supply and the Digital Divide. In: Scandinavian Studies in Law, Volume 50, What is Scandinavian Law? Social Private Law, pp. 393-408. Stockholm: Institute for Scandinavian Law, 2007.
 20. Datorisering av rättsinformation: Särskilt inom den offentliga förvaltningen. Bidrag i Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år. En minnesskrift. 2007, pp. 286- 313. Ed. Claes Petersson.
 21. Rätt rättsinformation i e-förvaltningen. In: Nordisk årsbok i Rättsinformatik (NÅR), Elektronisk forvaltning i Norden: Praksis, Lovgivning og Rettslige Utfordringer, pp. 149-166. Ed. Dag Wiese Schartum Oslo: Fagbogforlaget, 2006.
 22. Law and Informatics in a Laboratory Research Environment. In: Festskrift till Peter Seipel, pp. 397-411. Eds. Cecilia Magnusson Sjöberg and Peter Wahlgren. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006.
 23. Festskrift till Peter Seipel. Eds. Cecilia Magnusson Sjöberg and Peter Wahlgren. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006.
 24. Presentation of the Nordic School of Proactive Law. In: Scandinavian Studies in Law, Volume 49, A Proactive Approach, pp. 13-19. Stockholm: Institute for Scandinavian Law, 2006.
 25. Introduction to law in a digital environment. In: IT Law for IT Professionals – an introduction. Ed. Cecilia Magnusson Sjöberg, pp. 9-24. Stockholm: Studentlitteratur, 2005.
 26. E-government. In: IT Law for IT Professionals - an introduction. Ed. Cecilia Magnusson Sjöberg, pp. 63-81. Stockholm: Studentlitteratur, 2005.
 27. Legal Management of Information Systems: incorporating law in e-solutions. Ed: Cecilia Magnusson Sjöberg. Stockholm: Studentlitteratur, 2005.
 28. IT Law for IT Professionals - an introduction. Ed: Cecilia Magnusson Sjöberg. Stockholm: Studentlitteratur, 2005.
 29. Juridiska utmaningar på elmarknaden: IT-styrd tillsyn. In: JT (Juridisk Tidskrift) 2004-05, pp. 334-351.
 30. Nya lydelsen av 5 § förvaltningslagen – inte bara en kodifiering av praxis. In: Vem styr den elektroniska förvaltningen? Riksrevisionens rapport RIR 2004:19, Appendix. pp. 103-128.
  Also published in: Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) 3, 2004, pp. 285-305
 31. Managing Electronic Signatures: Current challenges. Cecilia Magnusson Sjöberg & Anna Nordén. In: Scandinavian Studies in Law Volume 47, IT Law, pp. 79-95. Stockholm: Institute for Scandinavian Law, 2004.
 32. Bodil-målet om PuL:s tillämpning på webben fortsätter. Digital article published in Pointlex January 20th 2004 (http://www.pointlex.com/).
 33. Managing Electronic Signatures. In: EU Electronic Commerce Law. Eds. Ruth Nielsen, Søren Sandfeld Jacobsen and Jan Trzaskowski, pp. 95-98. Copenhagen: DJØF Publishing, 2004.
 34. Juridisk vägledning för IT-användningen vid SU (Stockholms universitet), updated 2007. 17 pp.
 35. LISA – ett nytt flitigt nätverk. In: Lov & Data nr. 75, 2003, pp. 25-26.
 36. Rättsinformation, metadata och standarder för informationshantering. In: Perspektiv på rättsinformation: Rättinformation och IT 2002. 2002 års rättsinformationskonferens i samarbete med Stiftelsen för Rättsinformation pp.26-35. IT-kommissionens rapport 2/3003. SOU 2003:58.
 37. Tillit i informationssamhället: Kejsarens nya kläder eller förändrade förutsättningar för rättsutvecklingen. In: Nordisk årsbok i Rättsinformatik (NÅR) 2002. Anonymitet Övervakning Tillit pp. 107-125. Ed. Peter Blume. Stockholm: Jure AB, 2003. Also published in Allmän rättslära studiematerial 2005/26 pp.166-182.
 38. Making Money from Information Standards. In: XML Europe 2003, 5-8 May, 2003, London, Conference Proceedings. 22 pp. (electronically published on a CD). Nicklas Lundblad and Cecilia Magnusson Sjöberg.
 39. The Melting Pot Paradox of Structured Documents: New Tools for Digital Legislation. In: Digitale wetgeving, Digital Legislation. Ma.-F Moens Ed.. Brugge: die keure, 2002, pp.133-147.
 40. The Melting Pot Paradox of Structured Documents. In: Law and Information Technology, Swedish Views: An anthology produced by the IT Law Observatory of the Swedish ICT Commission. SOU 2002:112, pp. 195-206.
 41. XML as a tool for legal validity in e-business. Proceedings of the eLEGAL 2002 European Conference on Legal Aspects of ICT Application in Project-Based Business, October 2002, Loughborough University, UK. 20 pp.
 42. XML as a tool for legal validity in a security context. In: XML Europe 2002, 19-24 May, 2002, Barcelona, Conference Proceedings. 10 pp. (electronically published on a CD).
 43. leXML-projetet: Ett NUTEK-projekt kring juridiska aspekter på säker dokumenthantering baserad på standarderna SGML/XML, 2002, 51 pp. including system documentation 67 pp.
 44. Elektroniska signaturer – ny lag men fortsatt behov av åtgärder. In: JT (Juridisk Tidskrift) 2000-01 pp. 864-882.
 45. LEXML: A Network Community for XML and the Law. In: interChange, Newsletter of the International SGML/XML Users´ Group. December 2001, Vol 7, No. 4, pp. 8-9.
 46. Swedish Contribution to ”The Global Encylopaedia of Data Protection Regulation”, Eds. Jan Holvast, Wayne Masesn Paul Roth, Kluwer Law International, Devener 2001, pp. 11.
 47. The Master’s Programme in Law and IT at Stockholm University. In: Nordisk årsbok i rättsinformatik (NÅR) 2000 pp. 73-84. IT och juristutbildning. Ed. Peter Wahlgren. Stockholm: Jure AB, 2000. Cecilia Magnusson Sjöberg och Peter Wahlgren
 48. XML-related Intellectual Assets. In: XML Europe 2000, 12-16 June, 2000. Conference Proceedings, pp. 105-114.
 49. Managing version dependent text units over time. In: Conference Proceedings XML Scandinavia 2000, Gothenburg, May 2-4, 2000, pp. 11-19. Cecilia Magnusson Sjöberg and Ben Smeets.
 50. Internetanpassning av personuppgiftslagen. In: Lov & Data nr. 59, 1999 pp. 13-15.
 51. La mise en oeuvre de la directive en Suede: une source de remous juridigiques. Implementation of the Data Protection Directive in Sweden: A source of legal turmoil. In: Revue française d´administration publique (no 89, 1999) pp. 37-48.
 52. Telematics Applications Project: DAPRO (Data Protection in Europe). Number: TE 2004 (TE), Structured comparative analysis EC Directive, Swedish Law. Title: National Law Developments – Sweden 1998. Project deliverable 23 pp.
 53. Critical Factors in Legal Document Management: A study of standardised markup languages. The Corpus Legis Project. Stockholm: Jure, 1998. 458 pp. (including system documentation).
 54. Lämpliga strukturer för texter i rättsinformationssystem. I: Rättsinformation och IT: Rapport från två seminarier 1996 och 1998 anordnade av IT-kommissionen och Stiftelsen för rättsinformation. IT-kommissionens rapport 10/98, pp. 23-27.
 55. DTD-development for the legal domain. In: Conference proceedings: SGML Sverige 98, March 19-20, pp. 5-7. Stockholm: SGML användarföreningen i Sverige.
 56. Reflections related to the development of the Corpus Legis Application Demonstrator in Datawares Electronic Publishing Management System (EPMS). IRI-PM nr: 1997:5. Stockholm: The Swedish Law & Informatics Research Institute, Stockholm University 1998, 40 pp. Also published in: International Journal of Law and Information Technology, Vol. 5, No. 1 1997, pp. 83-99.
 57. Corpus Legis: A Legal Document Management Project. In: Nordisk årsbok i rättsinformatik (NÅR) 1996 pp. 160-190. Telekommunikation – rättsliga aspekter. Ed. Martin Brinnen. Stockholm: Norstedts, 1996.
 58. The Comparative Part of the Corpus Legis Project – Using SGML for Intelligent Information Retrieval of Legal Documents. EXPERSYS-96, Artificial Intelligence Applications. J. Zarka, E. Mercier-Laurent, D.L. Crabtree, M. Narasipuram. Red.: A. Niku-Lari. In: Technology Transfer Series. Series pp. 181-186. Haider Georg, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Quirchmayr, Gerald, Sebald, Verena.
 59. Legal Conditions for Electronic Highways in Sweden – Components in a Legal Framework. Addendum to Proceedings of the IFIP TC11 Eleventh International Conference on Information Security, IFIP/sec´95 pp. 26-35. South Africa. 9-12 May, 1995.
 60. När datorer avgör förvaltningsärenden – vad sker med rättssäkerheten? I: Är Svenska kyrkan säker? Supplement 2 till Tro & tanke 1995, s. 43-55. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1995.
 61. Rättsreglerna och IT. In: Elektroniska dokument och ärendehantering: exempel på verksamhetsförnyelse med stöd av IT s. 148-155. Utgiven av Toppledarforum och Statskontoret (1994:23). Per Furberg och Cecilia Magnusson Sjöberg.
 62. EDI och myndighetsverksamhet. I: Nordisk årsbok i Rättsinformatik (NÅR) 1993. Telekommunikationsrätt pp. 134-147. Ed. Peter Blume. Stockholm: Norstedts förlag, 1993.
 63. Rättsautomation: Särskilt om statsförvaltningens datorisering. Akademisk avhandling. Stockholm: Norstedts Juridik, 1992. 617 pp.
 64. Rättssäker förvaltningsautomation? Myndigheternas datorisering och den rättsliga infrastrukturen. In: Juridisk Tidskrift (JT) nr 3 1990-91 pp. 418-432.
 65. New Roles in the Shaping of the Law. In: From Data Protection to Knowledge Machines: The Study of Law and Informatics pp. 135-165. Ed.: Peter Seipel. Computer/Law Series 5. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990.
 66. Några juridiska aspekter på DUS-projektet. In: Verktyg för handläggare: En skrift om kunskapssystem, stordatorer och ärendehantering pp. 81-92. Statskontoret 1990:27. Stockholm: Statskontoret, 1990.
 67. Rättsinformation och kunskapsbaserat handläggningsstöd - ett praktikfall. In: Datorer och juridik: 15 Rättsinformatiker om metoder, kvalité och konsekvenser pp.. 123-138. Cecilia Magnusson & Peter Wahlgren (Eds.) Stockholm: Norstedts Förlag, 1989.
 68. Myndigheternas datorprogram i ett offentligrättsligt perspektiv. In: Förvaltningsrättslig Tidskrift (FT) 1989 pp. 53-79.
 69. Rättsinformatik i den datoriserade förvaltningen. In: Det goda kunskapssamhället: Ett perspektiv på rättsinformatiken pp. 159-167. Ed. Peter Wahlgren, IRI-rapport 1988:5. Stockholm: Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet, 1988.
 70. Kunskapsteknik och juridik i offentlig förvaltning. IRI-rapport 1987:10. Statskontoret 1988:11. Stockholm: Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet, 1988. 92 pp.
 71. Introducing Knowledge-Based Systems in the Swedish Social Insurance Organization. In: Information Age nr 2 1988 pp. 103-106.
 72. Inledning till Nordisk årsbok i rättsinformatik (NÅR) 1988. Myndighetsdata och rättssäkerhet pp. 11-19. Eds. Cecilia Magnusson & Olav Torvund. Stockholm: Norstedts förlag, 1988.
 73. Några erfarenheter från ett försök att utveckla kunskapssystem för socialförsäkringen. In: Ret & informationsteknologi: Indlæg ved Nordisk Retsinformatikkonference 27-28. oktober 1986 om telekommunikationsret, EDB og ophavsret og forvaltningsautomatisering pp. 93-99. Eds. Strange Beck & Ole Bruun Nielsen. Århus: Aarhus universtetsforlag, 1987.
 74. Anmälan i Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) 1987 pp. 913-915 av Peter Blume: Retsinformationssamfundet: EDB-retlige essays. Akademisk forlag. Køpenhamn 1986.
 75. Trunkering vid sökning i juridisk text: Praktisk genomgång. IRI-rapport 1985:7. Stockholm: Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet, 1985. 52 pp.
 76. Offentlighetsprincipens tillämpning på myndigheters dataregister: En fältstudie och enkätundersökning. IRI-rapport 1983:7. Stockholm: Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet, 1983. 89 pp.
Last updated 25 nov 2015