Presentation of track themes

Workshop language: Swedish

I Tillgång till information och upphovsrätt

(Access to Information and Copyright)

Upphovsrätten är tänkt att stimulera skapande och en vid spridning av kultur och vetenskap i samhället. Den upphovsrättsliga ensamrätten innebär samtidigt en begränsning av hur skyddade prestationer får utnyttjas och kan därmed i vissa fall fungera som en begränsning av tillgången till information. I en digital miljö aktualiseras ensamrätten t.ex. såväl vid tillgängliggörandet av skyddade prestationer som vid tillhandahållandet av nödvändiga verktyg för sökning i informationsmängder eller när mottagare behandlar den information som de mottagit i syfte att skapa kunskap.

Två separata sessioner behandlar upphovsrättens betydelse för tillgången till information. I den första behandlas principiella frågor kring tillgång till information och upphovsrätt i en digital miljö. I den andra diskuteras upphovsrätten och tillgången till offentlig information.

(a) Hindrar eller främjar upphovsrätten en digital tillgång till information?

Ordf.:Katarina Renman Claesson

Sessionen ägnas åt upphovsrättens utformning och funktion i relation till den digitala tillgång till information. Finns det mot bakgrund av den digitala miljön och upphovsrättens grundläggande syfte att stimulera skapande och spridning anledning att göra förändringar i ensamrätten eller att införa nya licensieringslösningar? Finns det t.ex. ett behov av att införa särskilda tvingande begränsningar i ensamrätten i syfte att skapa effektivare möjligheter att söka efter information i skyddade verk? Hur ska rättighetshavarnas intressen vägas mot allmänhetens intressen?

(b) Upphovsrätten och tillgången till offentlig information

Ordf. Daniel Westman

Den information som offentliga institutioner besitter utgör en värdefull resurs. Inte minst på grund av den tekniska utvecklingen finns det ett stort intresse för att göra denna information tillgänglig för medborgarna, t.ex. genom tjänster på nätet. Offentliga institutioner, t.ex. förvaltningsmyndigheter, arkiv, museer och bibliotek kan själva svara för ett sådant tillgängliggörande, men det kan också ske genom att privata subjekt får tillgång till informationen och baserat på denna skapar egna attraktiva tjänster.

Innehållet i det offentligas databaser, arkiv och samlingar utgörs i stor utsträckning upphovsrättsligt skyddade prestationer. Upphovsrätten kan tillkomma det allmänna eller tredje man. Sessionen behandlar mot denna bakgrund de upphovsrättsliga förutsättningarna för ett offentligt och privat tillgängliggörande av offentlig information.

Hur förhåller sig regler om upphovsrätt till regler om tillgång till myndighetsinformation? Vilka är de upphovsrättsliga förutsättningarna för företag som önskar utnyttja offentligt skapad eller insamlad information för att skapa attraktiva informationstjänster för medborgarna? Vilken betydelse har EU:s regler om offentlig information (t.ex. det s.k. PSI-direktivet)?

Mer information

 

Workshop language: Swedish

II Juridik och informationssäkerhet - ett ömsesidigt beroende

(Legal Aspects of Information Security)

Informationssäkerhet är en samhällsfråga som berör oss alla. Övervakning som begränsar den personliga integriteten, dataintrång, kränkande bilder på Internet, företagsspioneri, stormar som slår ut stora delar av våra telekommunikationer – allt ställer krav på olika informationssäkerhetsåtgärder. Utmaningarna är betydande och växer. Ökat beroende av elektronisk informationshantering, allt komplexare nätverk och sofistikerad IT-brottslighet är bara några exempel. För att hantera denna utveckling är vi tvungna att nyttja alla tillgängliga verktyg. Tekniska lösningar, organisatoriska åtgärder och etiska diskussioner måste på ett genomtänkt sätt kompletteras med rättsliga regler.

I informationssäkerhetskretsar riktas nu allt mer fokus mot juridiken på samma sätt som ökad rättslig uppmärksamhet riktas mot informationssäkerhetsområdet. Det övergripande syftet med konferensens informationssäkerhetsspår är att närmare belysa gränssnittet juridik/informationssäkerhet.

(a) Informationssäkerhet – en juridisk uppgift

Ordf: Helena Andersson

Idag ställs många rättsligt skyddade intressen, som integritetsskydd, yttrandefrihet och fri konkurrens, inför helt nya villkor. Genomtänkta informationssäkerhetsåtgärder är nödvändiga för att säkerställa att de får fortsatt praktisk betydelse i dagens elektroniska samhälle. Samtidigt bidrar rättslig reglering på ett avgörande sätt i arbetet med att bygga upp informationssäkerhet. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan juridik och informationssäkerhet, vilket kommer att belysas av såväl forskare som praktiker. Deltagarna kommer även att få en praktisk demonstration av den tekniska hotbilden.

(b) Reglering av informationssäkerhet

Ordf: Helena Andersson

Juridiken är ett viktigt verktyg för att skapa informationssäkerhet. Ändamålsenligt utformad rättslig reglering är en nödvändighet för att kunna hantera IT-relaterad brottslighet, skydda den personliga integriteten och skapa förtroende för elektronisk kommunikation. Antalet lagar och andra föreskrifter växer kontinuerligt men bristande samordning när det gäller tillämpningsområde, språkbruk och detaljeringsgrad skapar luckor och till och med motverkar informationssäkerhetsarbetet. I denna del av konferensen kommer forskare och praktiker att belysa informationssäkerhetsarbete genom rättslig reglering, standarder och handlingsplaner samt kopplingarna däremellan.

Workshop language: English

III Privacy in the making

Chair Peter Seipel

In the 1890s, intrusive use of newly invented ‘snapshot’ cameras and mechanised processing of personal data registered on ‘punched cards’ illustrated new risks of loss of privacy due to emerging information technologies. Today, more than hundred years later, where do we stand?

Most elements that formed part of the early discussions of IT and privacy are still present and relevant. For example, the drafters of the 1973 Swedish Data Act strived to lessen people’s worries of widespread abuse of their personal data regardless of how well-founded these worries were. In other words, the lawmaker found that the sheer risk of abuse should be taken seriously.

But it would be wrong to maintain that the privacy protection discussion has by now reached its end and that we have the finished blueprints for regulation. For one thing, there are many ‘privacy discussions’ rather than a single one. And the technological/social scene where these discussions are staged differs essentially from the scene of some forty years ago.

The workshop is intended for participants prepared to take an active part in an advanced discussion of IT and the future of privacy protection. The number of participants will be restricted in order to ensure a lively and well-focused exchange of ideas.

The setup of the workshop

The workshop will consist of two three-hour sessions on the 18th and 19th November respectively. It is strongly recommended to participate in both sessions. No less than fourteen invited persons with an expert background in the field will make certain that the discussion stays vigorous, inspiring and well-focused. The workshop should be seen as a welcome opportunity to deepen each participant’s understanding of privacy, not least since the setup is multidisciplinary.

The time allotted to each speaker’s contribution will be very short, so there will be no lectures in a traditional sense. Succinctly put, the invited speakers are ‘helpers’ rather than ‘lecturers’. Their reflections will strive to lift up issues for discussion and, thus, to steer and inspire the workshop as it goes along. Individual speakers may choose to allot more or less of ‘their time’ to comments from the other workshop participants. As pointed out above, all participants will be expected to engage themselves actively and to share their experiences and thoughts with their fellow participants. The results of the workshop will be documented in a special report.

Outline of session one and session two

Session 1 on 18th November will be devoted to basic aspects of privacy protection. In the centre will be the issue of what interests ought to be protected and related basic societal issues. Having dealt with these general issues, three more specific issues will be singled out for scrutiny: (a) the relationships between privacy and information security, (b) the views and practices of ‘data subjects’, i.e. people, and (c) the meaning and impact of the emerging ‘ubiquitous computing’ society.

Session 2 on 19th November will, generally speaking, be more action-oriented than Session 1. It will focus on different players who are active in the field of privacy protection. The first part of Session 2 will be devoted to presentations of the opinions and experiences of a number of different players in the public and the private sector. The second part will focus on different means to ensure that privacy is appropriately protected. A broad spectrum of means of steering is assumed, from legislation on the constitutional level to codes of behaviour and information system design methods. As in session one, time will be allotted to discussion of the issues and also to a summing up of the conference track.

For a more detailed description of track III click here.

 

Workshop language: English

IV Legal Information Retrieval in the Digital Age

Information retrieval, especially within the legal domain, has gained more and more importance over the past decades. A steadily growing and increasingly international amount of legal information necessitates efficient retrieval methods in order to uphold principles of legality and the rule of law. The challenges faced in this quest for efficiency comprise inter alia issues of semantics in legal language, the structure of legal documents, accessible meta-information as well as matters of economic feasibility.

Efficient access to and retrieval of legal information depends largely on the quality of the original data provided by official bodies. Besides selecting the amount of legal information being publicly available, choosing the form of access to the information therefore becomes part of regulation and policy. In addition, leaving room for new business models, both commercially and non-profit wise, can also be a question for regulative approaches and best practices.

The two sessions within this track will deal with the following issues.

(a) Challenges in current legal information retrieval methods

Chair: Christine Kirchberger

Despite technological improvement, information retrieval still faces some of the same challenges as it has for the past 40 years. In addition, today’s users, overwhelmed by the flora of legal material and the easiness of web search engines, increasingly trust the result lists and might not anymore question ranking systems. This leads to the question of how computer algorithms should be used to determine the relevancy of the retrieved documents and to what extent legal research is meeting increased demands of being exhaustive. The more information is retrievable, the more the lawyer is expected to capture all possible relevant information. Another question worth investigating is what retrieval should be based on; plain data, structure-bound documents or value-added information?

(b) New business models for legal information retrieval

Chair: Christine Kirchberger

Starting from the officially provided legal data current information providers have to add layers of meta-information or supplementary functions in order to justify access fees. This leads to the question of whether the current market conditions leave room for other business models. To what extent are new channels for legal information possible within the existing framework? Is academic research on new models feasible for commercial use or application on a larger level? How much regulation and policy is needed in order to facilitate new business models, an example for this being the European Union Directive on the re-use of public sector information?

Workshop language: English

V Proactive Law and IT

In today’s business environment of increased inter-corporate dependency and complexity, organizations must carefully nurture their transactions and relationships. They need a disciplined approach to legal, commercial, financial and operational challenges. They must detect and strengthen weak links in their supply chains and manage their projects, contracts and risks properly. Rather than dealing with problems and disputes that have already developed and which consequently require resolution, organisations must create an enterprise culture on how to proactively prevent disputes. IT definitely contributes to a rise in complexity, but IT tools, like for example contract management, may also contribute to new solutions on legal and commercial incident resolution.

(a) Legal risk analyses in IT Projects

Chair: Peter Wahlgren

The session on legal risk management in IT projects is intended to address some of the analytical challenges related to the complexity of legal and technical problems in IT projects. Legal risk management intends to enrich lawyer's analyses by importing risk management approaches from other disciplines.

(b) Contract management and IT outsourcing

Chair: Tobias Mahler

The “Contract Management in IT Outsourcing” seminar touches upon the criticality of establishing an efficient contract management enterprise-wide methodology. Sound contract management systems result in the optimisation of complex international outsourcing contracts in a virtual business environment while facilitating the integration of new regulations and their direct application.

For a more detailed description of track V click here.