Yttrandefrihetsgrundlagens internationella tillämplighet

Ur Lov&Data nr 68 (december 2001) s. 4.

Yttrandefrihetsgrundlagens ansvarssystem har ansetts tillämpligt på informationsöverföring som redaktionen för tryckt periodisk skrift i Sverige stått bakom, men som rent tekniskt skett från en server i utlandet (NJA 2001 s. 445, Högsta domstolens beslut 2001-06-15, mål nr Ö 3448-00).

I Sverige kompletteras det generella yttrandefrihetsskyddet i regeringsformen och europakonventionen av ett starkt och detaljerat grundlagsskydd för vissa medieformer, vilka ansetts vara av särskilt betydelse för den allmänna opinionsbildningen m.m. Tryckfrihetsförordningen (TF) som bl.a. skyddar skrifter framställda i tryckpress tillkom i mitten av 1700-talet och bygger på ett antal huvudprinciper, t.ex. förbud mot hindrande åtgärder, etableringsfrihet, ensamansvar (ansvarig utgivare etc.), meddelarfrihet och meddelarskydd, en särskild brottskatalog och en särskild processuell ordning. I början av 1990-talet kompletterades TF med yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som på ett likartat sätt skyddar sändningar av radioprogram (och tv-program) som riktas till allmänheten och tekniska upptagningar, t.ex. videofilmer och cd-skivor, som sprids till allmänheten.

I 1 kap. 9 § YGL - den s.k. databasregeln - anges att vissa typer av interaktiva tjänster som tillhandahålls allmänheten skall ges samma skydd som radioprogram. Förutsättningarna för regelns tillämplighet är något förenklat att tjänsten tillhandahålls av ett subjekt, t.ex. redaktionen för en tryckt periodisk skrift, som åtnjuter skydd enligt TF eller YGL för en annan del av sin verksamhet och att användarna inte kan ändra innehållet i tjänsten. Bestämmelsen är för närvarande föremål för översyn och en statlig utredning har nyligen föreslagit att vissa ändringar skall göras (se SOU 2001:28, Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet).

Internets gränsöverskridande karaktär aktualiserar frågan om YGL:s internationella tillämplighet. I ett nyligen avgjort fall har Högsta domstolen (HD) prövat om YGL:s regler om ensamansvar var tillämpliga på en webbplats som ansågs vara tillgängliggjord av en svensk redaktion för en tryckt periodisk skrift, men via en server placerad i USA.

I fråga om traditionella sändningar av radio- och tv-program gäller enligt huvudregeln i 1 kap. 6 § att YGL är tillämplig utan särskild begränsningar när programmen är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. I 7 § samma kapitel finns emellertid bestämmelser som begränsar YGL:s tillämplighet när det är fråga om samtidig och oförändrad vidaresändning i Sverige av program som kommer från utlandet och program som förmedlas hit genom satellitsändningar men inte utgår från Sverige. HD fann att denna bestämmelse inte kunde tillämpas på tjänster som omfattas av databasregeln, eftersom sådan vidaresändning och förmedling som nämns i bestämmelsen inte kan förekomma när det gäller denna typ av tjänster.

Enligt HD framstår det emellertid som tydligt att viss anknytning till Sverige måste föreligga för att YGL:s ansvarighetssystem skall vara tillämpligt på tjänster som omfattas av databasregeln. HD yttrar: "När det som i förekommande fall gäller informationsöverföring från redaktionen för en tryckt periodisk skrift innebär redan det förhållandet att skriften omfattas av tryckfrihetsförordningens regler om periodiska skrifter en tillräcklig anknytning, och detsamma måste gälla när informationen tillhandahålls av redaktionen för ett radioprogram som sänds från Sverige. I övriga fall som omfattas av paragrafen får i avsaknad av närmare reglering ledning sökas i allmänna principer för räckvidden av offentligrättslig lagstiftning, varvid det i linje med vad Justitiekanslern hävdat kan ha betydelse om företaget är verksamt i Sverige och materialet är avsett för en svensk publik. däremot kan det inte som [den tilltalade] gjort gällande, ha någon avgörande betydelse om sändningen sker från en server utanför Sverige."

Slutligen skall nämnas att YGL:s internationella tillämpning när det gäller traditionella sändningar (1 kap. 6 § YGL) kommer att bli föremål för prövning i högsta instans. Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett mål som gäller frågan om YGL:s regler om ensamansvar är tillämpliga på TV3:s sändningar som utgår från England. Bakgrunden är att en privatperson enligt allmänna skadeståndsregler har stämt en av TV3:s programledare för förtal.

Daniel Westman
Institutet för rättsinformatik
2001-10-29

Senast ändrad 2015-11-25