Praktisk IT-rätt

Innehållsförteckning.

Uppdateringar


Praktisk IT-rätt behandlar de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med en kommersiell användning av informations­teknik (IT). Boken vänder sig till jurister som vill få ett IT-perspektiv på juridiken, men även till den som arbetar med IT och som vill få ett rättsligt perspektiv på sin verksamhet.

Boken är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen behandlar de rättsregler som styr IT-branschens verksamhet, t.ex. regler om elektronisk handel, upphovsrätt, yttrande­frihet och skydd för personuppgifter. Den andra delen behandlar avtal om IT-relaterade produkter eller tjänster. Här görs en praktiskt inriktad genomgång av de olika IT-avtalens egenheter och fallgropar.

I den tredje upplagan har framställningen omarbetats och utökats väsentligt. Detta gäl­ler särskilt beträf­fande elektronisk handel, domän­namnssystemet, länkning, patent på dator­programrelaterade uppfinningar, ansvaret för Internet­operatörer, skyddet för da­tabaser och vissa konkreta former av person­upp­giftsbehandling. Avtalsdelen har ut­ökats med ett nytt kapitel om webbrelaterade avtal och upp­daterats med redo­görel­ser för nya standardavtal.

Agne Lindbergär advokat och verksam vid Advokatfirman Delphi & Co. Agne Lindberg har stor praktisk erfarenhet av svensk och internationell IT-rätt. Han är verksam som expert i ett antal svenska och internationella organisationer inom detta ämnes­områ­de, exempelvis amerikanska advokatsamfundet och IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium.

Daniel Westman är doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Daniel Westman har flera års erfarenhet av forskning och undervisning i IT-rätt. Han är svensk redaktör för det IT-rättsliga tidskriften Lov&Data.

Senast ändrad 2015-11-25