Rapporter

Gustav Vinberg, Elektroniska betalsystem på Internet - Om teknisk säkerhet och juridisk osäkerhet

(IRI-rapport 1997:3, Stockholm 1997)

Syfte

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av de tekniska och juridiska faktorer som inverkar på de elektroniska betalningssystem som idag utvecklas för användning på Internet. Uppsatsen är tänkt att dels ge jurister en uppfattning om den tekniska strukturen för systemen, och dels att ge en överblick över den juridiska struktur som existerar på området och några av de juridiska frågor som kan tänkas uppstå för de mer teknik- eller marknadsinriktade aktörerna. Eftersom säkerhetsfrågorna är så centrala för betalningsproblematiken kommer framställningen i huvudsak vara inriktad på betalningssystemen ur ett tekniskt, praktiskt och juridiskt säkerhetsperspektiv.

Disposition

Kapitel två och tre, som behandlar grundläggande begrepp och strukturer för Internet respektive betalningar, inleder uppsatsen och ämnar förklara de tekniska och organisatoriska grunderna på dessa områden. I kapitel fyra följer en redogörelse för de funktioner och modeller som utmärker de elektroniska betalningssystemen på Internet, och innehåller också en redogörelse av ett urval av de system som utvecklats. Kapitel fem behandlar de tekniska och praktiska säkerhetsaspekterna och -strukturerna, och kapitel sex beskriver juridikens roll i säkerheten. Den juridiska strukturen som reglerar betalning i svensk rätt, speciellt vad gäller de elektroniska betalningssystemen, behandlas i kapitel sju. I kapitel åtta uppräknas några av de krav som ställs på betalningssystem, utifrån Betaltjänstutredningens utredning och lagförslag. Kapitel nio tar kortfattat upp diverse övriga juridiska frågor som brukar diskuteras i samband med elektroniska betalningssystem, och slutligen kommer i kapitel tio en kort sammanfattning tillsammans med några slutsatser och reflektioner kring ämnet.

Beställning: Jure bokhandel, fax 08/662 00 86, e-post: order@jure.se

Senast ändrad 2015-11-25